Category Archives: Związki alifatycznwe

Świece – światło w mroku

Świece są wynalazkiem tak starym, że trudno choćby podejrzewać, kiedy zaczęła się ich historia. Mimo to pełnią swą rolę po dziś dzień, niezależnie od stopnia rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa.

Dieny

Dieny należą do węglowodorów nienasyconych, alifatycznych związków organicznych posiadających w łańcuchu dwa wiązania podwójne pomiędzy atomami węgla C—C.

Łańcuchy otwarte dienów posiadają wzór ogólny cząsteczki w postaci:

CnH2n-2

Dla dienów cyklicznych wzór ten wygląda następująco:

CnH2n-4

n – dowolna liczba naturalna różna od zera, określająca liczbę atomów węgla w cząsteczce.

Dieny:

 • skumulowane
 • sprzężone
 • izolowane
 • cyklodieny

Alkiny – węglowodory nienasycone

Węglowodory nienasycone – alkiny

Alkiny to węglowodory nienasycone, posiadające w swej strukturze potrójne wiązanie pomiędzy atomami węgla C—C.
Szereg homologiczny alkinów posiada wzór ogólny cząsteczek w postaci:

CnH2n-2

n – dowolna liczba naturalna różna od zera, określająca liczbę atomów węgla w cząsteczce.

Alkiny należą również do grupy związków alifatycznych, nie posiadających w składzie struktur aromatycznych.

Alkeny – węglowodory nienasycone

Węglowodory nienasycone – alkeny

Alkeny są to węglowodory posiadające podwójne wiązanie pomiędzy atomami węgla C—C. Posiadają ogólny wzór cząsteczki w postaci:

CnH2n

n – dowolna liczba naturalna różna od zera, określająca liczbę atomów węgla w cząsteczce.

Alkeny należą również do grupy związków alifatycznych, nie posiadających w składzie struktur aromatycznych.

Bezwodnik kwasu octowego – właściwości i zastosowanie

Kwas octowy, o nazwie systematycznej wg systemu IUPAC kwas etanowy, jest drugim związkiem w szeregu homologicznym alifatycznych kwasów karboksylowych.

Bezwodnik kwasu octowego jest żrącą i palącą cieczą, której pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary zbierają się w niższych partiach pomieszczeń, ponieważ są one cięższe od powietrza.

 • M = 102,09 g/mol
 • ciecz w 20 °C, bezbarwna, o ostrym zapachu octu
 • tt = -73,1 °C
 • tw = 139,55 °C
 • d20 = 1,08 g/cm3

Bezwodnik kwasu octowego posiada niebezpieczne właściwości, ze względu na większą reaktywność w porównaniu z kwasem octowym. Niebezpiecznie reaguje z wodą, aminami kwasami nieorganicznymi, wodą utlenioną, nadtlenkiem sodu, nadmanganianami, oraz wodorotlenkiem sodu. Pod wpływem wilgoci działa korodująco.

 • temp. zapłonu = 49 °C
 • NDS = 10 mg/m3
 • DGW = 2 % obj.
 • GGW = 10,2 % obj.

Działanie toksyczne

Bezwodnik kwasu octowego jest związkiem drażniącym i żrącym. Wywołuje łzawienie, ból oczu, światłowstręt, obrzęk rogówki, uczucie pieczenia błon śluzowych oraz duszności.

Przedłużające się wystawienie na działanie bezwodnika kwasu octowego może wywołać obrzęk płuc, zapalenie tęczówki.

Zatrucie drogą pokarmową powoduje oparzenia jamy ustnej, przełyku, mdłości i wymioty. W terapii zatrucia bezwodnikiem kwasu octowego nie wywołuje się wymiotów, lecz podaje białko jaja, ewentualnie mleko.

Zatrucie inhalacyjne wiąże się z obrzękiem płuc wynikającym z najmniejszego wysiłku fizycznego. Należy poszkodowanego chronić przed utratą ciepła.

Terapia polega na podawaniu tlenu, oraz dożylnemu podaniu przez lekarza hudrokortyzonu, furosemidu, natomiast inhalacyjnie – deksametazonu.

W przypadku kontaktu skórnego konieczne jest obmycie wodą. Nie stosuje się mydła, czy środków zobojętniających.

Kwas octowy / kwas etanowy – właściwości i zastosowanie

Kwas octowy, o systematycznej nazwie kwas etanowy, jest drugim związkiem w szeregu homologicznym alifatycznych kwasów karboksylowych.

Właściwości kwasu octowego

Jest żrącą i palną cieczą, palącą się niebieskim płomieniem.

Pary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową. Są cięższe od powietrza, zbierają się zatem przy podłodze pomieszczeń.

Roztwory wodne są palne w stężeniach powyżej 55 %.

Kwas octowy działa koordynująco na metale.

Reaguje niebezpiecznie z wieloma substancjami, w tym wodorotlenkiem sodu, potasu, kwasem chromowym, tlenkiem chromu (VI), wodą utlenioną, kwasem azotowym (V), oleum.

 • NDS = 5 mg/m3
 • DGW = 4 % obj.
 • GGW = 17 % obj.
 • Dawka śmiertelna dousta = 60 – 70 ml

Działanie toksyczne

Kwas octowy jest związkiem drażniącym i żrącym.

Kwas octowy lodowaty oraz roztwory o stężeniu powyżej 80 % mają działanie żrąca, wywołują martwicę koagulacyjną tkanek.

Kwas octowy w postaci par i dymów ma działanie drażniące i duszące. Może wywołać krwioplucie, toksyczny obrzęk płuc.

Przy rozległych oparzeniach istnieje możliwość wystąpienia wstrzącu, hemolizy i uszkodzenia nerek. Do powikłań należą zapalenie płuc, oskrzeli, krwawienia lub perforacje przewodu pokarmowego.

Metan – zastosowanie w przemyśle, obecność w przyrodzie

Metan jest pierwszym i najmniejszym węglowodorem należącym do szeregu homologicznego alkanów.

Właściwości:

 • bezbarwny i bezwonny gaz,
 • lżejszy od powietrza,
 • temperatura topnienia: -183°C,
 • temperatura wrzenia: -161,5°C,
 • bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie,
 • skroplony jest lżejszy od wody, gęstość 0,4 g/cm3,
 • dobrze rozpuszcza się w związkach organicznych tj. benzyna, alkohol, czy eter,
 • wykazuje się niewielką reaktywnością,

Węglowodory

Podział węglowodorów

Podział węglowodorów