Fenole


Fenole są związkami organicznymi, posiadającymi ogólną strukturę zapisywaną wzorem ogólnym:

Fenole
grupa hydroksylowa –OH związana bezpośrednio z pierścieniem aromatycznym.

ArOH

w którym Ar oznacza grupę arylową tj. fenyl.

Właściwości fizyczne fenoli

W warunkach normalnych fenole są cieczami bądź ciałami stałymi posiadającymi niskie temperatury topnienia.

Ze względu na możliwość tworzenia wiązań wodorowych pomiędzy polarnymi cząsteczkami fenoli, posiadają one wyższą temperaturę wrzenia w stosunku do swoich odpowiedników pozbawionych polarnej grupy funkcyjnej. Wiązanie wodorowe pomiędzy fenolami a cząsteczkami wody umożliwia najmniejszym fenolom na rozpuszczanie się w tym rozpuszczalniku w ograniczonym stopniu (np. 9 g fenolu / 100 g H2O). Ze względu na niepolarny charakter większych grup arylowych, większość innych fenoli jest bardzo słabo rozpuszczalnych w wodzie, bądź nie rozpuszcza się w niej w ogóle.

W swej podstawowej formie fenole są bezbarwne. Za zabarwienie niektórych związków odpowiadają pewne podstawniki, bądź grupy wchodzące w skład danego fenolu. W pewnych sytuacjach za zabarwienie próbki mogą odpowiadać produkty utleniania fenoli, które zostały nie wystarczająco oczyszczone. Fenole, podobnie jak aminy, dość łatwo ulegają reakcjom utlenienia.