Liceum

Podstawa programowa nauczania chemii w szkołach średnich obejmuje poniżej przedstawione treści.

 

Współczesny, uproszczony model budowy atomu. Izotopy. Promieniotwórczość naturalna.

Zależność pomiędzy budową atomów a położeniem pierwiastków w układzie okresowym i ich właściwościami.

Zależność właściwości fizycznych i chemicznych substancji od rodzaju wiązania chemicznego.

Reakcje chemiczne a zjawiska fizyczne. Ilościowe prawa rządzące przemianami chemicznymi. Reakcje syntezy, analizy i wymiany.

Mol. Molowa interpretacja przemian chemicznych. Objętość molowa.

Szybkość reakcji chemicznych.

Reakcje endo- i egzoenergetyczne.

Proste reakcje utleniania – redukcji i ich rola w przyrodzie oraz życiu codziennym.

Roztwory nasycone i nienasycone. Sposoby wyrażania stężeń roztworów – stężenie procentowe i molowe.

Dysocjacja elektrolityczna. Reakcje w roztworach wodnych elektrolitów – reakcje zobojętnienia i strącania osadów.

Właściwości wybranych metali i niemetali.

Węglowodory nasycone, nienasycone i aromatyczne – budowa i właściwości.

Źródła węglowodorów w przyrodzie.

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – otrzymywanie i właściwości.

Najważniejsze wielofunkcyjne pochodne węglowodorów – występowanie, właściwości, zastosowanie i ich znaczenie w życiu człowieka.

Chemia w życiu gospodarczym, społecznym i ochronie środowiska. Praktyczne zastosowania poznanych substancji chemicznych i zagrożenia powodowane niewłaściwym ich wykorzystaniem.

Dodaj komentarz