Rozkład zajęć lekcyjnych z chemii – klasa I Liceum


Klasa I – poziom podstawowy

 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania w klasie I i kryteria oceniania. Zasady BHP na lekcjach chemii.

I. Budowa atomu i cząsteczki (17 godz)

 1. Ewaluacja na wejściu.
 2. Współczesny uproszczony model atomu.
 3. Liczba atomowa i liczba masowa jako informacja o budowie atomu. Izotopy.
 4. Naturalne przemiany promieniotwórcze.
 5. Promieniotwórczość naturalna. Czas połowicznego rozpadu promieniotwórczego – rozwiązywanie zadań.
 6. Izotopy i ich zastosowanie.
 7. Falowo-korpuskularna natura elektronu. Chemia kwantowa.
 8. Stany kwantowe – ćwiczenia.
 9. Konfiguracja elektronowa pierwiastków.
 10. Konfiguracja elektronowa pierwiastków – rozwiązywanie zadań.
 11. Sprawdzian wiadomości z budowy atomu i cząsteczki.
 12. Budowa układu okresowego.
 13. Elektroujemność pierwiastków. Charakterystyka wiązania jonowego.
 14. Wiązanie kowalencyjne i kowalencyjne spolaryzowane.
 15. Wiązania chemiczne – ćwiczenia. Wzory kropkowe i kreskowe związków chemicznych.
 16. Charakterystyka wiązania metalicznego, wodorowego oraz sił Van der Wallsa.
 17. Sprawdzian wiedzy o wiązaniach chemicznych.

II. Procesy zachodzące z wymianą elektronów (6 godz)

 1. Stopnie utlenienia pierwiastków.
 2. Stopnie utlenienia pierwiastków – ćwiczenia.
 3. Reakcje utleniania i redukcji.
 4. Procesy redoks – bilans elektronowy i materiałowy.
 5. Reakcje redoks – ćwiczenia.
 6. Sprawdzian wiadomości z reakcji redoks.

III. Mol i molowa interpretacja przemian chemicznych (5 godz)

 1. Wprowadzenie pojęcia mola. Masa atomowa a cząsteczkowa.
 2. Molowa interpretacja przemian chemicznych.
 3. Objętość molowa gazów – prawo Avogadro.
 4. Prawo Avogadro – zadania.
 5. Sprawdzian wiadomości z działu: „Mol i molowa interpretacja przemian chemicznych”.

IV. Stężenia roztworów (7 godz)

 1. Stężenie procentowe – zadania.
 2. Stężenie molowe – zadania.
 3. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów.
 4. Reguła mieszania roztworów.
 5. Obliczenia dla mieszanin niestechiometrycznych.
 6. Powtórzenie wiadomości o stężeniach.
 7. Sprawdzian wiadomości z działu: „Stężenia roztworów”.

Podsumowanie

Lekcja wprowadzająca: 1 godz
Dział I: 17 godz
Dział II: 6 godz
Dział III: 5 godz
Dział IV: 7 godz
RAZEM: 36 godz

Uwaga: dodatkowe godziny przeznaczone zostaną na powtarzanie i utrwalanie materiału oraz rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych.


Klasa I – poziom rozszerzony

 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania w klasie I i kryteria oceniania. Zasady BHP na lekcjach chemii.

I. Systematyka związków nieorganicznych i ich właściwości (21 godz)

 1. Związek chemiczny a mieszanina. Metody rozdzielania mieszanin.
 2. Tlenki – budowa, otrzymywanie, właściwości.
 3. Podział tlenków.
 4. Tlenki amfoteryczne.
 5. Tlenki – rozwiązywanie zadań.
 6. Kwasy – budowa, podział, nazewnictwo.
 7. Otrzymywanie i właściwości chemiczne kwasów.
 8. Kwasy – rozwiązywanie zadań.
 9. Wodorotlenki – nazewnictwo, budowa, otrzymywanie.
 10. Podział i właściwości chemiczne wodorotlenków.
 11. Wodorotlenki – rozwiązywanie zadań.
 12. Sprawdzian wiadomości z tlenków, kwasów i wodorotlenków.
 13. Sole – budowa i nazewnictwo.
 14. Wodorosole i hydroksosole.
 15. Sposoby otrzymywania soli.
 16. Sole – rozwiązywanie zadań.
 17. Sole – rozwiązywanie zadań.
 18. Sole w doświadczeniach chemicznych.
 19. Sprawdzian wiadomości z działu: „Sole”

II. Mol i molowa interpretacja równań chemicznych (11 godz)

 1. Prawo zachowania masy. Prawo stałości składu.
 2. Prawo stałości składu – rozwiązywania zadań.
 3. Mol i masa molowa.
 4. Obliczenia molowe – rozwiązywanie zadań.
 5. Prawo Avogadro – rozwiązywanie zadań.
 6. Prawo Gay-Lussaca.
 7. Ustalanie wzorów związków chemicznych na podstawie stosunku wagowego i ilościowego.
 8. Równanie Clapeyrona.
 9. Równanie Clapeyrona w zadaniach.
 10. Sprawdzian wiedzy z działu: „Mol i molowa interpretacja równań chemicznych”

III. Budowa atomu (13 godz)

 1. Budowa atomu – rozwiązywanie zadań.
 2. Liczba atomowa i liczba masowa – zadania.
 3. Obliczanie średniej masy mieszaniny izotopów.
 4. Promieniotwórczość naturalna – rozwiązywanie zadań.
 5. Promieniotwórczość sztuczna.
 6. Promieniotwórczość – rozwiązywanie zadań.
 7. Energetyka jądrowa.
 8. Liczby kwantowa. Orbitale atomowe.
 9. Kolejność zapełniania powłok. Reguła Hunda. Zakaz Pauliego.
 10. Konfiguracja elektronowa pierwiastków grup głównych i pobocznych.
 11. Zmiana właściwości pierwiastków w układzie okresowym.
 12. Sprawdzian wiadomości z działu: „Budowa atomu”

IV. Stężenia roztworów (16 godz)

 1. Stężenie procentowe i stężenie molowe – rozwiązywanie zadań.
 2. Przeliczanie stężeń.
 3. Przeliczanie stężeń – rozwiązywanie zadań.
 4. Rozpuszczalność.
 5. Rozpuszczalność – rozwiązywanie zadań.
 6. Iloczyn rozpuszczalności.
 7. Wydajność reakcji.
 8. Wydajność reakcji – rozwiązywanie zadań.
 9. Obliczenia dla mieszanin niestechiometrycznych.
 10. Obliczenia dla mieszanin niestechiometrycznych.
 11. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów.
 12. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów – rozwiązywanie zadań.
 13. Przygotowanie roztworów o określonym stężeniu.
 14. Przygotowanie roztworów o określonym stężeniu – rozwiązywanie zadań.
 15. Sprawdzian wiadomości z działu: „ Stężenia roztworów”.

Podsumowanie

Lekcja wprowadzająca: 1 godz
Dział I: 21 godz
Dział II: 11 godz
Dział III: 13 godz
Dział IV: 16 godz
RAZEM: 61 godz