Rozkład zajęć lekcyjnych z chemii – klasa III Gimnazjum


 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania w klasie III. Przypomnienie zasad PSO. Zasady BHP w pracowni chemicznej.
 2. Powtórzenie wiadomości z klasy II. Kwasy, wodorotlenki, tlenki.
 3. Sprawdzian wiadomości – kwasy, wodorotlenki, tlenki.

I. Sole (10 godz)

 1. Budowa soli i ich nazewnictwo.
 2. Ćwiczenia w pisaniu wzorów sumarycznych i strukturalnych soli.
 3. Dysocjacja elektrolityczna soli.
 4. Sole jako produkty reakcji kwasów z zasadami.
 5. Sole jako produkty reakcji kwasów z metalami.
 6. Inne metody otrzymywania soli.
 7. Inne metody otrzymywania soli.
 8. Czy sole mogą reagować z kwasami, zasadami lub innymi solami?
 9. Powtórzenie wiadomości. Sole w życiu codziennym.
 10. Sprawdzian wiedzy.

II. Węgiel i jego związki (6 godz)

 1. Węgiel w przyrodzie.
 2. Metan – najprostszy węglowodór. Alkany – węglowodory nasycone.
 3. Eten – przedstawiciel alkenów.
 4. Etyn – przedstawiciel alkinów.
 5. Powtórzenie wiadomości.
 6. Sprawdzian wiadomości.

III. Pochodne węglowodorów (10 godz)

 1. Etanol jako pochodna węglowodorów. Inne alkohole.
 2. Glicerol – alkohol wielowodorotlenowy.
 3. Kwasy karboksylowe w przyrodzie. Kwas mrówkowy i octowy.
 4. Wyższe kwasy tłuszczowe.
 5. Estry produkty reakcji kwasów z alkoholami.
 6. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym. Tłuszcze – estry gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych.
 7. Białka – budowa i właściwości.
 8. Cukry – budowa, podział i właściwości.
 9. Powtórzenia wiadomości.
 10. Sprawdzian wiadomości.

IV. Powtórzenie i utrwalenie zdobytych wiadomości (2 godz)

 1. Układ okresowy jako źródło informacji o pierwiastkach.
 2. Ćwiczenia w pisaniu równań reakcji.

Podsumowanie

Wprowadzenie: 3 godz
Dział I: 10 godz
Dział II: 6 godz
Dział III: 10 godz
Dział IV: 2 godz
Razem: 31godz

Uwaga: dodatkowe godziny przeznaczone zostaną na powtórzenia wiadomości.