Rozkład zajęć lekcyjnych z chemii – klasa III Liceum


Klasa III – poziom podstawowy

 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania w klasie I i kryteria oceniania. Zasady BHP na lekcjach chemii.

I. Podstawy obliczeń chemicznych ( dokończenie klasy I – 3 godz)

 1. Objętość molowa gazów. Warunki normalne.
 2. Równanie Clapeyrona.
 3. Obliczenia dla mieszanin niestechiometrycznych.

II. Węgiel i jego związki z wodorem – węglowodory (11 godz)

 1. Związki organiczne. Węgiel i jego związki. Odmiany alotropowe węgla.
 2. Szereg homologiczny alkanów – budowa, nazewnictwo, właściwości.
 3. Izomeria konstytucyjna w alkanach. (Dodatkowa godzina na zadania?)
 4. Szereg homologiczny alkenów – nazewnictwo i izomeria geometryczna.
 5. Otrzymywanie i właściwości alkenów.
 6. Alkiny – nazewnictwo, budowa i właściwości.
 7. Budowa i właściwości benzenu.
 8. Homologi i pochodne wielopierścieniowe benzenu.
 9. Reakcje benzenu i toluenu.
 10. Ćwiczenia utrwalające wiadomości o węglowodorach.
 11. Sprawdzian wiadomości.

III. Jedno- i wielofunkcyjne pochodne węglowodorów (15 godz)

 1. Nazewnictwo i otrzymywanie alkoholi jednowodorotlenowych.
 2. Reakcje alkoholi jednowodorotlenowych.
 3. Alkohole wielowodorotlenowe.
 4. Fenole – nazewnictwo, budowa, właściwości.
 5. Aceton i metanal jako przedstawiciele aldehydów i ketonów.
 6. Kwasy karboksylowe – nazewnictwo i właściwości.
 7. Estry – reakcje otrzymywania i ich właściwości.
 8. Tłuszcze jako rodzaj estrów. Zmydlanie tłuszczu – właściwości mydeł i detergentów.
 9. Sprawdzian wiadomości.
 10. Porównanie budowy glukozy i fruktozy.
 11. Dwucukry redukujące i nieredukujące.
 12. Polisacharydy – budowa i właściwości.
 13. Otrzymywanie i własności amin. (Kartkówka?)
 14. Budowa i właściwości aminokwasów.
 15. Struktura i właściwości białek.

Podsumowanie

Wprowadzenie: 1 godz
Dział I: 3 godz
Dział II: 11 godz
Dział III: 15 godz
Razem: 30 godz


Klasa III – poziom rozszerzony

 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania w klasie I i kryteria oceniania. Zasady BHP na lekcjach chemii.

I. Elektrochemia ( dokończenie klasy II – 8 godz)

 1. Reakcje metali z kwasami i roztworami soli.
 2. Korozja metali.
 3. Elektroliza stopionych soli.
 4. Elektroliza wodnych roztworów soli.
 5. Elektroliza wodnych roztworów kwasów, zasad i soli.
 6. Prawa elektrolizy Faradaya.
 7. Elektroliza – rozwiązywanie zadań.
 8. Sprawdzian wiadomości z elektrolizy.

II. Węgiel i jego związki z wodorem – węglowodory (19 godz)

 1. Węgiel i jego związki. Odmiany alotropowe węgla.
 2. Szereg homologiczny alkanów – budowa, nazewnictwo, właściwości.
 3. Izomeria konstytucyjna w alkanach.
 4. Nazewnictwo i właściwości fizyczne alkanów.
 5. Reakcje alkanów – substytucja i spalanie alkanów.
 6. Szereg homologiczny alkenów – nazewnictwo i izomeria geometryczna
 7. Otrzymywanie i właściwości alkenów.
 8. Reakcje addycji – reguła Markownikowa.
 9. Właściwości węglowodorów cyklicznych.
 10. Alkiny – nazewnictwo, budowa i właściwości.
 11. Budowa i właściwości benzenu.
 12. Homologi i pochodne wielopierścieniowe benzenu.
 13. Reakcje arenów. Substytucja elektrofilowa.
 14. Rola podstawników w reakcjach substytucji elektrofilowej.
 15. Przeróbka ropy naftowej i węgla kamiennego. (Dodatkowe prezentacje?)
 16. Obliczenia związane z wyznaczaniem wzoru związku na podstawie składu procentowego.
 17. Obliczenia związane z wyznaczaniem wzoru związku na podstawie stechiometrii reakcji.
 18. Ćwiczenia utrwalające wiadomości o węglowodorach.
 19. Sprawdzian wiadomości.

III. Jedno- i wielofunkcyjne pochodne węglowodorów (27 godz)

 1. Nazewnictwo i otrzymywanie alkoholi jednowodorotlenowych.
 2. Reakcje alkoholi jednowodorotlenowych.
 3. Alkohole wielowodorotlenowe.
 4. Fenole – nazewnictwo, budowa, właściwości.
 5. Porównanie właściwości alkoholi i fenoli.
 6. Nazewnictwo i otrzymywanie aldehydów i ketonów. (Dodatkowa godzina na zadania?)
 7. Porównanie właściwości aldehydów i ketonów.
 8. Kwasy karboksylowe – nazewnictwo i właściwości.
 9. Hydroksykwasy – główni przedstawiciele i ich zastosowanie.
 10. Estry – reakcje otrzymywania i ich właściwości.
 11. Tłuszcze jako rodzaj estrów.
 12. Zmydlanie tłuszczu – właściwości mydeł i detergentów.
 13. Ćwiczenia utrwalające wiadomości o jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów.
 14. Sprawdzian wiadomości.
 15. Izomeria optyczna.
 16. Porównanie budowy glukozy i fruktozy.
 17. Dwucukry redukujące i nieredukujące.
 18. Polisacharydy – budowa i właściwości.
 19. Aminy i amidy – budowa i właściwości.
 20. Sprawdzian wiadomości.
 21. Budowa i właściwości aminokwasów.
 22. Struktura i właściwości białek.
 23. Nukleozydy i nukleotydy.
 24. Budowa i rola ATP i NAD+.
 25. Kwasy nukleinowe.
 26. Ćwiczenia utrwalające wiadomości o wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorów.
 27. Sprawdzian wiadomości.

Podsumowanie

Lekcja wprowadzająca: 1 godz
Dział I: 8 godz
Dział II: 19 godz
Dział III: 27 godz
RAZEM: 55 godz

Uwaga: dodatkowe godziny przeznaczone zostaną na powtarzanie i utrwalanie materiału oraz rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych.