Skróty nazw tworzyw sztucznych


A – akrylan

AAEMA – acetoacetoksyetylometakrylan

AAS – metakrylan-akryl-styren

ABA – akrylonitryl/butadien/akrylan – ang. acrylonitrile butadiene acrylate

ABR – kauczuk akrylanowo-butadienowy (Acrylat-Butadien-Rubber)

ABS – akrylonitryl-butadien-styren – ang. acrylonitrile butadiene styrene

ABS+PA – blenda akrylonitryl-butadien-styren + poliamid

ABS+PBT – blenda ABS + poli(tereftalan butylenu)

ABS+PC – blenda akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

ABS+PSU – blenda akrylonitryl-butadien-styren + polisulfon

ABS+PVC – blenda akrylonitryl-butadien-styren + PVC

ABS+PTFE – blenda akrylonitryl-butadien-styren + poli(tetrafluoroetylen)

ABS+TPU – blenda akrylonitryl-butadien-styren + poliuretan termoplastyczny

ACM – kauczuk akrylowy

ACS – kopolimer akrylonitryl/elastomer poliestrowęglanowy/styren

ACS – akrylonitryl/chlorowany polietylen/styren

ACPES – akrylonitryl/chlorowany polietylen/styren

ACVC – kauczuk akrylowy + PVC

ADC – azodikarbonamid (porofor)

ADPA – aceton/difenyloamina (środek przeciw starzeniu kauczuku)

AEM – kauczuk akrylanu-etylenu-polimetylenowy

AEPDS – kopolimer akrylonitryl/dien etylenu-propylenowy /styren

AES -akrylonitryl/etylen/styren – ang. acrylonitrile ethylene styrene

AFMU – terpolimer z tetrafluoroetylenu-trifluoronitro- zometanu-kwasu nitrozoperfluoromasfowego

AGE – jednostki anhydroglukozowe

AMSS – akrylonitryl-metakrylan metylu-buta-dien-styren

AMMA – akrylonitryl-metakrylan metylu – ang. acrylonitrile/methyl methacrylate

AM-SAN – alfa-metylostyren/styren-akrylonitryl (oznaczenie rzadko spotykane)

ANM – kopolimer akrylan etylu/akrylonitryl (do tworzyw sztucznych)

ANM – kopolimeryzat z akrylanu etylu + akrylonitrylu (do kauczuku)

ANM – kopolimeryzat z akrylanu etylu + akrylonitrylu (do tworzyw sztucznych, już nie używane)

APAO – amorficzne puli-alfa-olefiny

APE – aromatyczny poliestrowęglan (p. także PAR, PEC)

APE-C/S – kopolimer akrylonitryl/chlorowany polietylen/styren

APEO – alkilofenoloetoksylany (surowiec do środków czyszczących)

APET – folia poli(etylenotereftalanowa), amorficzna (patrz także PETA)

APS – aminopropylotrietoksysilan

AS – kwas akrylowy

ASA – akrylonitryl-styren-akryloester – ang. acrylonitrile styrene acrylate

ASA+PC – blenda akrylonitryl-styren-akryloester + poliwęglan

ASA+PMMA – blenda akrylonitryl-styren-akryloester + poli(metakrylan metylu)

ASA+PVC – blenda akrylonitryl-styren-akryloester + PVC

ATH – trihydrat antymonu (środek przeciwpożarowy)

ATPU – alifatyczne poliuretany termoplastyczne (prawidłowo TPU-A)

AU – elastomer poliuretanowy (kauczuk uretanowy na podstawie poliestru)

AXS – ester akrylowy/dien etylenopropylenowy

AZDN – dinitryl kwasu azo-izomasfowego (środek polimeryzacyjny do PVC)

BA – akrylan butylu

BAMMA – akrylan butylu-metakrylan metylu

BPS – ftalan butylobenzylowy (zmiękczacz)

BBTS – N-butyl-benzotiazol-sulfenoamid (kauczuk, środek wulkanizacyjny)

BDMMA – butanodiolodimetyloakrylan

BDMA – butanodiolomonoakrylan

BDP – butylodecyloftalan (zmiękczacz)

BIIR – kauczuk bromobutylowy (kauczuk bromo-izobuteno-izoprenowy)

BIIR+PP – kauczuk bromobutylowy + polipropylen

BMBF – nadtlenek bis-4-metylobenzoilowy (utwardzacz)

BMI – bismaleinoimid (imid kwasu maleinowego)

BOP – butylooktyloftalan (zmiękczacz)

BP – nadtlenek dwubenzoilowy (środek sieciujący kauczuku)

BPA – bifenol A (m.in. materiał wyjściowy dla PC)

BPO – nadtlenek benzoilowy (utwardzacz do żywic UP)

BR – kauczuk butadienowy (1,4-polibutadien)

BS – butadien-styren

BSH – benzosulfohydrazyd (porofor)

BTS – butan tiofen kwas sulfonowy

iso-BUMA – izo-butylometakrylan

n-BUMA – n-butylometakrylan

BVE – eter butylowinylowy (środek pomocniczy kauczuku)

CA – octan celulory (CZA = bioctan cel., C3A = trioctan cel., także CTA) – ang. cellulose acetate

CAB – octanomaślan celulozy – ang. cellulose acetate butyrate

CABP – octanomaślan-propionian celulozy

CAP – octanopropionian celulozy – ang. cellulose acetate propionate

CC – wtókno miedziowe (celuloza wediug technologii miedziowo-amoniakalnej)

CCPP – Controlled Crystallinity Polypropylen (oznaczenie nieprawidtowe, wtaociwie PP-CC)

CD – cyklodekstryny

CEMI – 1-cyjanoetylo-2-metyloimidazol (utwardzacz do żywic EP)

CF – żywica krezolowo-formaldehydowa – ang. cresol formaldehyde

CFC – chloro-fluoro-carbon (porofor, ang. sposób zapisu FCKVh

CFM – poli(chlorotrifluoroetylen), także PCTFE (w sektorze tworzyw sztucznych)

CHDM – cykloheksanodihydroksymetyl (substrat PET)

CHMA – cykloheksylometakrylan

CHR – kauczuk epichlorohydrynowy, polimer o dużej masie czšsteczkowej

CIIR – kauczuk chlorobutylowy (kauczuk chloro-izobuteno-izoprenowy)

CIIR – kauczuk chloro-butylowy (kauczuk chloro-izobuteno-izoprenowy)

CM – chlorowany polietylen (w sektorze tworzyw mato spotykane), patrz także PE-C

CMC – karboksymetyloceluloza – ang. carboxymethyl cellulose

CMHEC – karboksymetylo-hydroksy-etylo-celuloza

CN – azotan celulozy – ang. cellulose nitrate

CO – kauczuk epichlorohydrynowy, poli(chlorometylooksiran)

COC – kopolimery cykloolefinowe

CP – propionian celulozy – ang. cellulose propionate

CPA – fenylooctan celulozy

CPE – chlorowany polietylen – ang. chlorinated polyethylene

CPEE – ester kopolieterowy (TPE), (także TPE-E)

CPET – krystaliczna folia poli(etylenotereftalanowa) (używane ale niewtaściwe oznaczenie), p.także PETC

CPVC – chlorowany polichlorek winylu), (rzadkie oznaczenie), p. także PVC-C – ang. chlorinated poly(vinyl chloride)

CR – kauczuk chloroprenowy (Chloropren-Rubber)

CS – kazeina

CSA – Chrom-Sulfuric-Acid (mieszanina chromowa)

CSF – kazeino-formaldehydstyren

CSM – chlorosulfonowany polietylen (kauczuk chlorosulfonopolieterowy)

CTA – trioctan celulory – ang. cellulose triacetate

DAP – diallyloftalan (HTduroplast)

DBA – dibutyloadypinian (zmiękczacz)

DBD – dwusiarczek dibenzoamidodifenylowy (plastyfikator do kauczuku)

DBDP – dekabromodifenyl (środek przeciwpożarowy)

DBDPE – dekabromodifenyloeter (środek przeciwpożarowy)

DBP – ftalan dibutylowy (zmiękczacz)

DBS – sebacynian dibutylowy (zmiękczacz)

DBTU – dibutylotiomocznik (przyspieszacz kauczuku)

DCBS – benzotiarylo-dicykloheksylosulfenoamid (przyspieszacz kauczuku)

DCDPS – dichlorodifenylosulfon (substrat PSU)

DCHP – ftalan dicykloheksylu (zmiękczacz)

DCLBP – nadtlenek bis-2-4-dichlorobenzoilowy (środek sieciujący kauczuku)

DCP – ftalan dikaprylu (zmiękczacz)

DCPD – dicyklopentadien (żywica wyjściowa duroplastów, środek wulkanizujący kauczuku)

DCPZC – chlorek dicyklopentadienylocyrkonowy (katalizator metalocenowy)

DCUP – nadtlenek kumylu (środek sieciujący kauczuku)

DDP – ftalan didecylu (zmiękczacz)

DEG – glikol dietylenowy (aktywator)

DERA – patrz DOA

DEHP – patrz DOP

DEP – ftalan dietylu (zmiękczacz)

DETU – dietylotiomocznik (przyspieszacz kauczuku)

DHA – di-n-heksyloadypinian (zmiękczacz)

DHBP – nadtlenek 2,5-dimetyloheksan-di-t-butylu (środek sieciujący kauczuku)

DHP – ftalan diheptylu (zmiękczacz)

DHXP – ftalan diheksylu (zmiękczacz)

DIBA – adypinian diizobutylu (zmiękczacz)

DIBP – ftalan diizobutylu (zmiękczacz)

DIHP – ftalan diizoheptylu (zmiękczacz)

DIOP – izoftalan dioctylu (zmiękczacz)

DIOS – sebacynian diizooctylowy (zmiękczacz)

DMA – metakrylan decylowy

DME – dimetyloeter (porofor, zamiennik FCKW)

DMF – dimetyloformamid (np. rozpuszczalnik poliamidu aromatycznego)

DMF – dimetyloformamid

DMT – dimetylotereftalan

DNA – dinonyloadypinian (zmiękczacz)

DNOP – ftalan di-n-oktylu (zmiękczacz)

DNP – ftalan dinonylu (zmiękczacz)

DOA – lub DEHA adypinian dioktylu, także adypinian dietyloheksylu (zmiękczacz)

DOP – lub DEHP ftalan dioktylu, także ftalan dietyloheksylu (zmiękczacz)

DOS – sebacynian dioktylu (zmiękczacz)

DPCF – fosforan difenylokrezylowy

DPP – diketo-pirolo-pirol (pigment do tworzyw sztucznych)

DTDP – ftalan diizotridecylu

DTMP – ditio-bis-metylopiperazyna (środek pomocniczy do kauczuku)

DUP – ftalan diundecylu (zmiękczacz)

EA – etyioakrylan

EAA – kopolimer etylen kwas akrylowy-akrylan

EABA – etyloakrylan/butyloakrylan

EEA – kopolimer etylen/akrylan etylu

EAABE – kopolimer etylen kwas akrylowy/akrylan butylu

EAAN – kopolimer etylen akrylan/bezwodnik maleinowy

EABE – kopolimer etylen/akrylan butylu

EAM – kopolimer etylen-octan winylu

EAMA – etylen/kwas akrylowy/bezwodnik maleinowy

EAMAS – etyloakrylan/metakrylan

EAMMA – etyloakrylan/metylometakrylan

EAS – etylen-kwas akrylowy

EBA – kopolimer etylen/akrylan butylu

EC – etyloceluloza – ang. ethyl cellulose

ECB – etylen-kopolimer-bitum

ECH – epichlorohydryna

ECO – kauczuk epichlorohydrynowy (tlenek etylenu- chiorometylooksiran)

ECTFE – kopolimer etylen-chlorotrifluoroetylen

EDA – etylenodiamina

EDC – etylenodichlorek

EDT – etylenodioksytiopen

EEA – kopolimer etylen/akrylan etylu – ang. ethylene/ethyl acrylate

EEA – kopolimer etylen/akrylan etylu

EEAK – kopolimer etylen/akrylan etylu (także EAM)

EGDMA – etylenoglikolodimetyloakrylan

EMA – kopolimer etylen/kwas metakrylowy – ang. ethylene/methacrylic acid

EMAA – kopolimer etylen/kwas metakrylowy

EMM – kopolimer etylen/metylometakrylan

ENB – etylidenonorborn (środek sieciujący kauczuku)

EO – etylen-okten

EP – żywica epoksydowa – ang. epoxy, epoxide

EPD – terpolimer etylen/propylen/dien – ang. ethylene propylene diene

EPP – kopolimer etylen/propylen

EPE – ester żywicy epoksydowej

EPDM – terpolimer etylen/propylen/dien, (kauczuk), (oznaczany też jako EPT)

EPDMAE – S kopolimer etylen-propylen terpolimer /akrylonitryl-etylen-propylen-dien-styren

EPDM+CHMA – terpolimer etylen/propylen + policykloheksylometakrylan

EPDM+MAH – terpolimer etylen/propylen + bezwodnik kwasu maleinowego

EPDM+MMA – terpolimer etylen/propylen + metylometakrylan

EPDMPP – kopolimer etylen-propylen terpolimer /polipropylen

EPDMSAN – terpolimer etylen/propylen

EPIC – żywice epoksyizocyjanuranowe

EPLO – epoksydowany olej lniany (zmiękczacz)

EPM – kopolimer etylen/propylen (z sektora tworzyw sztucznych), także EPR – ang. ethylene propylene polymer

EPMMAH – kopolimer etylen/propylen + bezwodnik kwasu maleinowego

EPR – Etylen-Propylen-Rubber (kauczuk, oznaczenie niewtaociwe)

EPS – spieniony polistyren, prawidtowo wg normy PS-E

EPSO – epoksydowany olej sojowy (zmiękczacz)

EPS – polistyren spieniany

EPT – terpolimer etylen/propylen, p.także EPDM

EPV – epoksy/winyloester

E-PVC – emulsja-polichlorek winylu

ESBS – etylen/styren/butadien/styren, (TPE-S)

ET – kauczuk polisiarczkowy (także TM)

ETBE – etyl-trzeciorzędowy-butyloeter

ETER – epichlorohydryna-tlenek etylenu-terpolimer-kauczuk

ETFE – kopolimer etylen/tetrafluoroetylen – ang. ethylene tetrafluoroethylene

EU – elastomer poliuretanowy (kauczuk poliestrowouretanowy)

EVA – kopolimer etylen/octan winylu – ang. ethylene/vinyl acetate

EVAC – kopolimer etylen/octan winylu (do tworzyw sztucznych)

EVAC – kopolimer etylen/octan winylu (do kauczuku, także EVM), p.także EAM

EVAL – kopolimer etylen/alkohol winylowy – ang. ethylene/vinyl alcohol

EVM – kopolimer etylen/octan winylu (do kauczuku, proponowany w RFN), p.także EVAC, EAM

FAS – siarczan alkoholu tfuszczowego

FCKW11 – trifluorometan (porofor)

FCKW12 – dichlorodifluorometan (porofor)

FEP – tetrafluoroetylen/heksafluoropropylen, także PFEP – ang. perfluoro(ethylenepropylene)

FF – żywice furanowo-formaldehydowe

FFKM – kauczuk perfluorowy-elastomer

FKM – kauczuk fluorowy (wg ASTM), p.także FPM

FKW – węglowodory fluorowe, (chtodziwo), p.także HFC

FMGl – poli(trifluorometylenosiloksan)

FPM – fluorek winylidenu (kauczuk fluorowy), (wg ISO), p.także FKM

FPM – fluorek winylidenu (kauczuk fluorowy z grupami fluorowymi lub fluoroalkoksylowymi), (wg ISO), p.także FKM

FSI – kauczuk metylosilikonowy z grupami fluorowymi

FVMQ – kauczuk metylo-winylo-fluoro-silikonowy

FZ – kauczuk z ugrupowaniami -P=N- w fańcuchu i grupami fluoroalkoksylowymi przy atomach P

GPPS – polistyren normalny (oznaczenie niewłaściwe, prawidłowo PS-P)

GR-I – kauczuk butylowy (oznaczenie nieprawidłowe), p.także IIR

GR-N – kauczuk nitrylowy (oznaczenie nieprawidłowe), p.także NBR

GR-S – kauczuk styreno-butadienowy (oznaczenie nieprawidtowe), p.także SBR

GPO – kauczuk oksypropylenowy (kopolimer tlenku propylenu i eteru allilo-glicydylowego)

Hal-IIR – kauczuk halogenobutylowy (izopren-izobutylen)

HB – hydroksymaolan

HBS – kwas hydroksy-masłowy

HC – węglowodory

HCFC – uwodornione węglowodory fluorowane (ang. zapis H-FCI(W)

HDI – heksametylenodiizocyjanian

HDPE – polietylen o dużej gęstości – ang. high density polyethylene plastics

HEA – hydroksyetyloakrylan

HERA – heksametylenotetroamina (utwardzacz do duroplastów)

HFA – hydrogenofluoroalkany, węglowodory częściowo fluoro-chlorowane, (porofor np. jako zamiennik FCKW)

HFB – heksafluorobutan, (porofor), także H-FKW356

HFC – hydro fluor carbonite (porofor, zastępuje FCKW)

HFC – węglowodory fluorowane (ang. zapis FKW)

H-FCKW – węglowodory fluorowane, częściowo halogenizowane, obecnie CI zastąpiono przez H (porofor)

HFCKW22 – wodorofluorachlorowęglowodór (porofor)

HFE – hydro fluor eter (porofor, zastępuje FCKVV)

HFKV1/356 – 1,1,1,4,4,4 heksafluorobutan, (porofor)

HHPSA – bezwodnik kwasu heksawodoroftalowego (utwardzacz do EP)

HHTP – heksaheksylotiotrifenylen, (ciekfy krysztal)

HIPP – polipropylen wysoko izotaktyczny (nieprawidlowe oznaczenie, p.także PP hi)

HMDI – uwodorniony difenylometanodiizocyjanian

HMDSO – heksametylenodisiloksan

HMT – heksametylenotetraamina, także beksa

HNBR – uwodorniony kauczuk nitrolowo-butylowy (Rubber)

HNUA – adypinian heptylononylodecylowy (zmiękczacz)

HNUP – ftalan heptylononyloundecylowy

HV – hydroksywalerianian

HVS – kwas hydroksywalerianowy

IM – poliizobuten (sektor tworzyw sztucznych), także PIB

INGP – poliester izoftalo-neopentyloglikol

IPD – izoforonodiamina (utwardzacz do EP, surowiec PUR)

IPDA – izoforonodiamina, (utwardzacz do EP i do PUR)

IR – kauczuk izoprenowy (Isopren-Rubber)

LCP – polimer ciekłokrystaliczny – ang. liquid crystal polymer

L – SBR kauczuk styrenowo-butadienowy roztworowy (oznaczenie nieoficjalne)

LDPE – polietylen o małej gęstości – ang. low density polyethylene plastics

LLDPE – polietylen o małej gęstości liniowy – ang. linear low density polyethylene

LMDPE – polietylen o średniej gęstości liniowy – ang. linear mediumdensity polyethylene

LSR – Liquid Silicon Rubber – Ptynny kauczuk silikonowy

LVSBR – kauczuk winylo-butadienowy-styrenowy roztworowy (oznaczenie nieoficjalne)

MA – metyloamina

MABS – metylometakrylan/akrylonitryl/butadien/styren

MAO – metylo-aluminiumoksan (katalizator do produkcji PP)

MAS – kwas metakrylowy

MBS – kopolimer metakrylan metylu-butadien-styren – ang. methacrylate/butadiene/styrene

MBT – merkaptobenzotiazol (przyspieszacz kauczuku)

MC – metyloceluloza – ang. methyl cellulose

MCDEA – 4-4-metylenobis(3-chlor-2-6-dietyloanilina, (utwardzacz do EP, środek pomocniczy do PUR)

MCI – chlorek metylenu

MDI – metyleno-(difenylometano-4,4′)-diizocyjanian (surowiec do poliuretanu)

MDPE – polietylen o średniej gęstości – ang. medium density polyethylene

MEG – monoetylenoglikol

MEK – metylo-etylo-keton (butanon), (rozpuszczalnik)

MEKPD – nadtlenek metyloetyloketonowy-dimer

MF – żywica melaminowo-formaldehydowa – ang. melamine formaldehyde resin

MF+UP – blenda melamina + nienas. żywica poliestrowa

MFQ – polimetylo-fluoro-siloksan (kauczuk silikonowy), także FMGl

MHHPSA – bezwodnik kwasu metylo-heksahydroftalowego

MMA – metakrylan metylu

MMABA – metakrylan metylu/akrylan butylu

MMAS – metakrylan metylu-styren

MQ – kauczuk poli(dimetylosiloksanowy) (kauczuk silikonowy)

MPD – m-tenylodiamina (utwardzacz do żywic EP)

MPF – żywica melamino-fenolo-formaldehydowa – ang. melamine/phenol/formaldehyde

MPPE – modyfikowany poli(fenylenoeter), nieprawidtowe oznaczenie (PPE+S/B) lub (PPE+PS-HI)

MPO – poli(metylo-fenylo-siloksan), (kauczuk silikonowy), także PMQ

M-PVC – masowy polichlorek winylu)

MPVQ – poli(metylo-fenylo-winylo-siloksanowy), (kauczuk silikonowy), także PVMQ

MA – polimetylosiloksan (kauczuk silikonowy)

MUF – żywica melamino-moczniko-formaldehydowa

MUPF – żywica melamino-moczniko-fenolo-formaldehydowa

MVQ – poli(metylo-winylo-siloksan), (kauczuk silikonowy), także VMGI

MXDA – m-ksylileno-diamina (substrat poliakryloamidu)

NaDBC – dibutylokarbaminian sodowy (przyspieszacz kauczuku)

NaDMC – dimetyloditiokarbaminian sodowy (przyspieszacz kauczuku)

NAR – akrylonitryl-akrylan-Rubber, (kauczuk)

NBR – kauczuk akrylonitrylo-butadienowy (Nitril-Butadien-Rubber)

NBR+PP – kauczuk akrylonitrylo-butadienowy + polipropylen

NBR+PVC – kauczuk akrylonitrylo-butadienowy + polichlorek winylu

N.CO – grupa izocyjanianowa (np. przy PUR)

NCR – kauczuk akrylonitrylo-chloroprenowy (Nitril-Chloropren-Rubber)

NC – nitroceluloza

NDA – kwas naftalenodikarboksylowy (substrat LCP)

NIR – kauczuk akrylonitrylo-izoprenowy (-Rubber)

NMVOC – lotne węglowodory bez metanu (CH4)

N-PMI-SAN – N- fenylomaleimido-styreno-akrylonitryl

NR – kauczuk naturalny (cis-l,4-poliizopren) (Izopren- Rubber)

NREPDM – kauczuk naturalny/kopolimer etylen-propylenodimer

NRPP – kauczuk naturalny/polipropylen

OBTS – oksydietylenobenzotiazol-sulfenoamid (przyspieszacz kauczuku)

ODDS – bis-oksydietyleno-dwusiarczek (środek pomocniczy do kauczuku)

F – MDI polimery metylodiizocyjanianowe

PA – poliamid (kolejna cyfra określa ilość atomów C w substratach) – ang. polyamide (nylon)

PAA – kwas poliakrylowy

PA – 46 poliamid z poli(tetrametylenu)/kwasu adypinowego, poli (tetrametyleno-adipamid)

PA – 6 poliamid z kaprolaktamu

PA – 6 I poliamid z poli(heksametylenoizoftalamidu)

PA – 66 poliamid z heksametylenodiaminy/kwasu adypinowego

PA – 6/3T poli(trimetyloheksametylenotereftaloamid)

PA – 6/6T kopoliamid z kaprolaktamu, kwas tereftalowy/ heksametylenodiamina

PA – 610 poliamid z heksametylenodiaminy/kwasu sebacynowego

PA – 612 polimer z heksametylenodiaminy-kwasu dodekanowego

PA – 11 poliamid z kwasu 11-aminoundekanowego

PA – 12 poliamid z kwasu dodekanowego

PA – 66/610 kopoliamid z heksametylenodiaminy/kwasu adypinowego i heksametyleno-diaminy/kwasu sebacynowego

PA – 69 poliamid z heksametylenodiaminy/kwasu azelainowego

PA – 39976 kopoliamid z kaprolaktamu i kwasu dodekanowego

PA – 6/66 kopoliamid z kaprolaktamu i heksametylenodiaminy/ kwasu adypinowego

PA – 24259 kopoliamid z heksametylenodiaminy/kwasu adypinowego i kaprolaktamu

PA+ABS – blenda poliamid + akrylonitryl-butadien-styren

PA+EPDM – blenda poliamid + etylen-propylenodimer

PA+PE-HD – blenda poliamid + polietylen-HD

PA+PET – blenda poliamid + poli(etylenoteraftalan)

PA+PPE – blenda poliamid + poli(fenylenoeter), [PA+PPO nieprawidtowo]

PA+PPS – blenda poliamid + poli(fenylenosiarczek), (PA=PA 6 lub 66)

PA+PTFE – blenda poliamid + poli(tetrafluoroetylen)

PA-G – poliamid lany, (przez polimeryzację anionowi

PA-MXD6 – poli(arglamid), (m-ksylileno-diamina + kwas adypinowy)

PA-MXDG+PP – poli(arglamid) + polipropylen

PAA – kwas poliakrylowy

PAE – ester poliakrylowy – ang. polyarylether

PAEK – poliakryloeteroketon – ang. polyaryletherketone

PAH – polikondensowane węglowodory aromatyczne

PAI – poliamidimid – ang. polyamide-imide

PAMA – polialkilometakrylany

PAN – poliakrylonitryl – ang. polyacrylonitrile

PAN-HYA – poli(akrylonitryl)-amidoxim-kwas hydroyamowy

PANI – polianilina

PANI+PVC – blenda polianilina + PVC

PAR – poliarylan (p. także PEC, APE) – ang. polyaryl amide

PAS-B – poli(arylenosiarczek)

PAS – polisulfon arylowy – ang. polyarylsulfone

PB – 1,2-polibutadien – ang. polybutene-1

PBA – poli(akrylan butylu) – ang. poly(butyl acrylate)

PBAN – poli(butadien-akrylonitryl), oznaczenie rzadkie

PBDD – polibromowane dibenzodioksyny (środek ogniochronny)

PBDE – polibromowany difenyloeter (środek ogniochronny)

PBDF – polibromowane dibenzofurany (środek ogniochronny) PBN+PC poli(butylenonaftalan) + poliwęglan

PBPE-X – poli(buten/PE-kopolimer) PBI poli(benzimidazol)

PBR – kauczuk winylopirydyno-butadienowy (kauczuk pirydynowy)

PBS – poli(butadienostyren), rzadkie oznaczenie PBT poli(tereftalan butylenu), (dawniej PBTP)

PBT – poli(tereftalan butylenu) – ang. poly(butylene terephthalate)

PBT+ASA – blenda polibutylen + akrylonitryl-styren-akryloester

PBT+EPDM – polibutylen + kauczuk etylenu-propylenu-dienowy

PBT+LCP – blenda polibutyle + Liquid Cristal Polymer – płynny polimer krystaliczny

PBT+PC – blenda poli(butylenotereftalan) + poliwęglan

PBT+PET – blenda poli(butylenotereftalan) + poli(etylenotereftalan)

PBT+SMA – blenda poli(butylenotereftalan) + bezwodnik kwasu styrenu-maleinowego

PC – poliwęglan – ang. polycarbonate

PCB – poli(chlorobifenyl)

PC+ABS – blenda poliwęglan + akrylonitryl-butadien-styren

PC+AES – blenda poliwęglan + akrylonitryl/etylen-propylendien/styren

PC+ASA – blenda poliwęglan + akrylonitryl-styren-akryloester

PC+MMA+S – blenda poliwęglan + metakrylan metylu + styren

PC+LCP – blenda poliwęglan + Liquid Cristal Polymer – płynny polimer krystaliczny

PC+PBT – blenda poliwęglan + poli(butylenotereftalan), modyfikowany

PC+PET – blenda poliwęglan + poli(etylenotereftalan)

PC+PE-HD – blenda poliwęglan + polietylen-HD

PC+PPE+SB – blenda poliwęglan + polifenylenoeter + styren/butadien

PC+PS-HI – blenda poliwęglan + polistyren, wysokoudarowy

PC+SMA – blenda poliwęglan + bezwodnik kwasu styrenowomaleinowego

PCTFE – polichlorotrifluoroetylen – ang. polychlorotrifluoroethylene

PC+TPU – blenda poliwęglan + poliuretan termoplastyczny

PDAP – poli(ftalan diallilowy) – ang. poly(dially phthalate)

PE – polietylen – ang. polyethylene

PE-LD – polietylen o małej gęstości – ang. low density polyethylene plastics

PE-LLD – liniowy polietylen o małej gęstości – ang. linear low density polyethylene

PE-LD-V – liniowy polietylen o niskiej gęstości, usieciowany, (nieprawidłowe)

PE-LLD+MSA – polietylen-LLD + bezwodnik kwasu maleinowego

PE-LLD-X – polietylen-LLD, usieciowany

PE-MD – polietylen o średniej gęstości, (stary zapis MDPE) – ang. medium density polyethylene

PE-MD-X – polietylen-MD, usieciowany

PE-ULD – polietylen o bardzo niskiej gęstości

PE-VLD – polietylen z octanem winylu o niskiej gęstości

PEA – poliesteramid

PE-HD – polietylen o dużej gęstości – ang. high density polyethylene plastics

PE-HD-HMW – polietylen o dużej gęstości wysokomolekularny – ang. high molecular weight PE

PE-HD-UHMW – polietylen o dużej gęstości bardzo wysokomolekularny – ang. ultra high molecular weight PE

PE-HD+PIB – blenda polietylen-HD + poliizobutylen

PEC – poliesterwęglan

PeCe – dochlorowany PVS jako włókno

PEDT – poli(etylenodioksytiofen)

PEE – poli(eteroester)

PEEK – poli(eteroeteroketon) – ang. polyetheretherketone

PEEKK – poli(eteroeteroketonoketon), (poliakryloeteroketon)

PEK – poli(eteroketon) – ang. polyether ketone

PEKK – poli(eteroeteroketon)

PEKEKK – poli(eteroketonoeteroketonoketon)

PEI – poliimidoeter – ang. poly(etherimide)

PEI+LCP – blenda poliimidoeter + Liquid-Cristal-Polymer

PEN+PBN+PC – blenda poli(etylenonaftalen) + poli(butylenonaftalen) + poliwęglan

PEN-A – poli(etyleno-naftalen)-amorficzny

PEOX – poli(tlenek etylenu), polioksyetylen – ang. poly(ethylene oxide)

per-EPDM – kauczuk etylen-propylen-dimerowy, z nadtlenkiem, usieciowany

PES – poli(eterosulfon), (nieprawidtowo także PESU) – ang. poly(ether sulfone)

PES+LCP – blenda poli(eterosulfon) + Liquid-Cristal-Polymer Ptynny polimer krystaliczny

PESU – poli(eterosulfon), oznaczenie nieprawidtowe, (p.także PES)

PET – poli(tereftalan etylenu), dawniej PETP – ang. poly(ethylene terephthalate)

PETA – poli(tereftalan etylenu), amorficzny (czasem także APET)

PETC – folia z poli(tereftalanu etylenu), krystaliczna (określana też jako CPET)

PETG – poli(tereftalan etylenu) modyfikowany glikolem

PET+EPDM – blenda poli(tereftalan etylenu) + kauczuk etyleno

PET+PBT – blenda polietylen-poli(tereftalan butylenu)

PET+PSU – blenda poli(tereftalan etylenu) + polisulfon

PEUR – poli(eterouretany)

PE-X,PE-Xc – usieciowany polietylen (rzadko także VPE)

PF – żywica fenolowo-formaldehydowa – ang. phenol formaldehyde resin

PF+EP – blenda żywica fenolowo-formaldehydowa + epoksydowa

PF/MF – kopolimer żywica fenolowoformaldehydowa/melaminowa

PFA – perfluoro-alkoksyalkan (kopolimer tetrafluoroetylen perfluoroalkilowinyloeter)

PFEP – poli(tetrafluoroetylen)-perfluoropropylen

PHA – żywice fenakrylanowe

PHBV – poli(hydroksybutyrano-kohydroksywalerianian), (tworzywo rozkładalne)

PI – poliimid – ang. polyimide

PIB – poliizobutylen, także poliizobuten, (p.także IM) – ang. polyisobutylene

PIBI – poli(izobutyleno-izopren)

PIR – poli(izocyjanuran)

PLB – żywica fenolowo-formaldehydowa, modyfikowana elastomerowo (niewtaściwe oznacz.)

PMCA – poli(metylochloroakrylan)

PMDA – dwubezwodnik piromelitowy, (utwardzacz do EP)

P-MDI – polimery metylodiizocyjanianowe

PMI – poli(metakrylimid) PMMA polimetakrylan metylu)

PMMA – poli(akrylan metylu) – ang. poly(methyl methacrylate)

PMMA+PAN – blenda polimetakrylan metylu) + poloakrylonitryl

PMMA+PBA – blenda polimetakrylan metylu) + poli(akrylan butylu)kopolimer

PMMA+PVC – blenda polimetakrylan metylu) + polichlorek winylu)

PMMA+PVDF – blenda polimetakrylan metylu) + poli(fluorek winylidenu)

PMMI – poli(metakrylanometyloimid)

PMP – poli(4-metylo-l-penten) – ang. poly(4-methylpentene-1)

PMQ – metylofenylopolisiloksan

PMS – polimetylostyren – ang. poly(alpha methylstyrene)

PNF – kauczuk poli(fosforonitryl)-fluorowy

PNR – kauczuk polinorbornenowy

PNU – polinitrylo-uretan

PO – kauczuk oksypropylenowy

POE – elastomery poliolefinowe zawierające 0,2 komonomeru, (oznaczenie USA)

POM – polioksymetylen; albo poliformaldehyd, albo poliacetal – ang. polyoxymethylene, polyacetal

POM+PTFE – blenda polioksymetylen + politetrafluoroetylen

IPOM+PUR – blenda polioksymetylen + poliuretan termoplast.

POP – plastomery poliolefinowe (oznaczenie USA)

POP – polifosfonian, (środek ogniochronny) PP polipropylen

PP – polipropylen – ang. polypropylene

PPA – poli(ftalamid)

PPAM – Propylene Polymer Advanced Materials

PP-B – polipropylen-(średnia plastyczność), polimer blokowy

PP-BO – polipropylen-zorientowany dwuosiowo (nieprawidtowo także BOPP)

PP-C – polipropylen chlorowany

PF – E polipropylen spieniony (niewłaściwie EPP)

PPEPDM – kopolimer polipropylen/etylen-propylen-dimer

PPEVA – kopolimer polipropylen/etylenowinyloacetan

PP-H – polipropylen-(wyższa plastyczność), homopolimer

PF – hi polipropylen, wysoko izotaktyczny (także HIPP)

PP-JF – polipropylen z włóknami jutowymi (oznaczenie nieoficjalne)

PP-KK – polipropylen z antracytem

PF – mc polipropylen wytwarzany z katalizatorami metalocenowymi

PP-O – polipropylen-wysoka odporność na topnienie

PP – R polipropylen-polimer randomowy

PP-SHI – polipropylen-Super High Impact (także SHIPP, ale nieprawidłowo)

PPE – poli(fenylenoeter), polieter fenylowy, (dotychczas PPO, poli(oksyfenylen)), ogólnie używane oznaczenie, p. także (PPE+S/B) lub (PPE+PS-HI) – ang. poly(phenylene ether)

PPE+PA – blenda polifenylenoeter + poliamid

PPE+PA – 66 blenda poli(fenylenoeter) + poliamid 66 + polistyren-HI modyf. + PS-HI

PPE+PS-HI – blenda poli(fenylenoeter) + polistyren-HI (np.HIPS), (także MPPE)

PPE+S/B – blenda poli(fenylenoeter) + udarowy polistyren (p.także PPE)

PPEM-R – polipropylen-blenda reaktorowa z udziatem kauczuku do 0,5

PPEPDM – polipropylen/etylen-propylen-dimer, usieciowany, (TPE-O), (TE(EPDM-X+PP wg ISO SAE)

PPG – poli(propylenoglikol) (m.in.substrat poliuretanów)

PPH – polifenyleny

PPIIR – kauczuk propylen/butylowy, usieciowany, (TPE-O), (TE(IIR-X+PP, wg ISO SAE)

PPMA – kopolimer polipropylen/bezwodnik kwasu maleinowego

PPMS – poli(parametylostyren)

PPNBR – kauczuk polipropylen/akrylonitryl-bytadienowy (kauczuk nitrylowy), usieciowany, (TPE-O TE (NBR-X+PP wg ISO SAE)

PPNR – polipropylen/kauczuk naturalny, usieciowany (TPE-O), (TE(NR-X+PP wg ISO SAE)

PPO – dotychczasowe oznaczenie polioksyfenylenu (p.PPE) – ang. poly(phenylene oxide) deprecated

PPOX – poli(tlenek propylenu), polioksypropylen, (dotychczas PO) – ang. poly(propylene oxide)

PPP – poliparafenyleny

PPS – poli(siarczek fenylenu), poli(sulfid fenylenu) – ang. poly(phenylene sulfide)

PPSU – poli(sulfon fenylenu) – ang. poly(phenylene sulfone)

PPS+PE-HD – blenda poli(siarczek fenylenu) + polietylen-HD

PPS+PTFE – blenda poli(siarczek fenylenu) + poli(tetrafluoroetylen)

PPTA – para-fenylen-tereftalamid PW poli(winylenowinyleny)

PPY – polipirole

PS – polistyren – ang. polystyrene

PS+BR – polistyren + butylrubber, (kauczuk butylowy)

PSE – polistyren, spieniony (p. także EPS)

PS+PPEPS – blenda polistyren + poli(fenylenoeter)/polistyren

PS+PE – blenda polistyren + polietylen

PSA – bezwodnik ftalowy

PSBR – kauczuk winylopirydyna-styren-butadien (Rubber)

PSBS – polistyren/butadien/styren, (TPE-S)

PSI – kauczuk metylosilikonowy z grupami fenylowymi

PS-s – polistyren-syndiotaktyczny

PSU – polisulfon – ang. polysulfone

PSU+PAS – blenda polisulfon + poli(akrylosulfon)

PTA – Purified Terephthalic Acid (bezwodnik kwasu tereftalowego)

PTFE – poli(tetrafluoroetylen) – ang. polytetrafluoroethylene

PTMT – politetrametylenotereftalan (ang. lub stary zapis PBT)

PTP – poli (tereftalan)

PTZ – fenylotetrazol, (porofor)

PUR – poliuretan – ang. polyurethane

PUR-E – poliuretan spieniony

PUR+ABS – blenda poliuretan + akrylonitryl-butadien-styren

PUR+PC – blenda poliuretan termoplastyczny + poliwęglan

PVAC – poli(octan winylu) – ang. poly(vinyl acetate)

PVAL – poli(alkohol winylowy) – ang. poly(vinyl alcohol)

PVB – poli (winylobutyral) – ang. poly(vinyl butyral)

PVC – poli(chlorek winylu) (E-PVC = emulsja-PVC, S-PVC = suspensja-PVC) – ang. poly(vinyl chloride)

PVCA – kopolimer polichlorek winylu)/akryloester

PVC-C – chlorowany

PVC, – (czasem także CPVC)

PVCEVA – kopolimer

PVC – etylenowinyloacetan

PVC-HI – PVC-wysokoudarowy

PVC-P – PVC ze zmiękczaczem (miękki PVC)

PVC-U – PVC bez zmiękczacza (twardy PVC)

PVC+ABS – blenda polichlorek winylu + ABS PVC+ABS+ABR blenda

PVC – + akrylonitryl-butadien-styren+ kauczuk akrylanowo-butylowy

PVC+BR – blenda polichlorek winylu + kauczuk butylowy

PVC+CPE – blenda polichlorek winylu + usieciowany polietylen

PVC+NBR – blenda polichlorek winylu + kauczuk nitrylowy

PVC+PMMA – blenda polichlorek winylu + polimetakrylan metylu)

PVC+PUR – blenda polichlorek winylu + termoplastyczny poliuretan (TPU)

PVC-U-HI – PVC bez zmiękczacza, o dużej udarności (high impact), (na rury i ptyty ak

PVC-U-1 – PVC bez zmiękczacza, udarowy (impact), (na rury i ptyty ak ( 39943 kJ/m2)

PVC-U-NI – PVC bez zmiękczacza, normalna udarność (impact), (na rury i płyty ak ( 0-5

PVC-U-RI – PVC bez zmiekczacza, Relaise impact, (na rury i ptyty ak ( 40111 kJ/m2)

PVDC – poli(chlorek winylidenu) – ang. poly(vinylidene chloride)

PVDF – poli(fluorek winylidenu) – ang. poly(vinylidene fluoride)

PVDF-HP – poli(fluorek winylidenu)-high purity PVE poli(eter winylu)

PVF – poli(fluorek winylu) – ang. poly(vinyl fluoride)

PVFM – poli(winyloformal), lub poli(winyloformaldehyd) – ang. poly(vinyl formal)

PVK – poliwinylo-keton

PVME – poli(winylometyloeter)

PVK – poli(winylokarbazol) – ang. polyvinylcarbazole

PVMQ – poli(metylosiloksan) z grupami fenylowymi + winylowymi

PVP – poli(winylopirolidon) – ang. polyvinylpyrrolidone

PVSI – kauczuk metylosilikonowy z grupami fenylowymi i winylowymi

PZ – kauczuk z fańcuchem -P=N- i grupami arylowymi przy atomach

PD – kauczuk silikonowy, kauczuki z grupami siloksanowymi w tańcuchu polimeru

R – kauczuki z nienasyconym tańcuchem węglowym

R-EMP – polipropylen, modyfikowany reaktorowo, (wysoka udarność), (oznaczenie nieprawidfowe)

RME – metyloester oleju rzepakowego

RS – rezorcyno-formaldehyd

RTPU – termoplastyczny poliuretan-elastomer, wzmocniony włóknem szklanym, (Reinforced TPU, rzadkie oznaczenie)

SAN – styren/akrylonitryl – ang. styrene acrylonitrile plastic

SAN+EPDM – blenda styren-akrylonitryl + terpolimer etylenpropylen

SAN+BR – blenda styren-akrylonitryl + kauczuk butylowy

SAN+NBR – blenda styren-akrylonitryl + kauczuk butadienowoakrylonitrylowy

SB – kopolimer styren/butadien – ang. styrene butadiene plastic

SBP – żywica styrenowo-butadienowa

SBR – kauczuk butadienowo-styrenowy

SBS – kopolimer styren/butadien/styren (p.także TPE-S)

SBS-A – styren/butadien/styren z centralnym blokiem butadienowym

SBS-B – styren/butadien/styren z centralnym blokiem styrenowym

SCR – kauczuk styrenowo-chloroprenowy

SEBS – kopolimer trzyblokowy styren/etylen-butylen/styren (p.także TPE-S), (TE PEBBS+PP wg ISO SAE)

SEBSMA – kopolimer styren/etylen-butylen/styren/bezwodnik kwasu maleinowego

SEBS+PA – blenda styren/etylen-butylen/styren + poliamid

SEBSPPE – styren/etylen-butylen/styren/poli(fenylenoeter), (TPE-S), (TR(PEBS+PPE) wg ISO SAE)

SEP – polimer blokowy styren/etylen/propylen

S-EPDM – kauczuk etylen-propylen-dimerowy, wulkanizowany z siarkš

SI, – Q krzem

SIEP – kauczuk silikon-etylen-propylenowy

SIPO – styren/izopropenylooksazolin, (dodatek)

SIR – kauczuk styrenowo-izoprenowy

SIS – styren-izopren-styren

SMA – kopolimer styren-bezwodnik maleinowy – ang. styrene maleic anhydride plastic

SMA+PS – blenda styren-bezwodnik maleinowy + polistyren

SMAH+ABS – blenda styren-bezwodnik maleinowy + ABS

SMI – kopolimer styren-maleimid

SMMA – kopolimer styren-metyloester kwasu metakrylowego

SMS – kopolimer styren/metylostyren – ang. styrene/alpha-methylstyrene plastic

SMSA – kopolimer styren-bezwodnik maleinowy
SP – poliester nasycony – ang. Saturated polyester plastic

SPS – polistyren syndiotaktyczny, (oznaczenie nieprawidtowe, p. także PS-s)

S-PVC – suspensja-polichlorek winylu)

SR – kauczuk polisiarczkowy

SVA – kopolimer styren/winyl/akrylonitryl, kauczuk polisulfonowy, (z siarki)

TBPA – tetrabromoftalan-bezwodnik, (do soczewek optycznych)

T – BPA poli-2,4-dichloro-6-oksy-s-triazyna, (także bisfenol A, substrat dla PA 6)

TCDD – tetrachloridbenzo-p-dioksyna (niebezpieczna dioksyna znana jako trucizna „Seveso”)

TCEF – fosforan trichloroetylowy (zmiękczacz)

TCF – fosforan trikrezylu (zmiękczacz), także TCP lub TKP

TCK – tetrachlorek węgla

TCP – fosforan trikrezylu, także TKP i TCF (zmiękczacz)

TDI – tolueno-diizocyjanian (surowiec dla poliuretanu)

TDID – tolilenodiizocyjanian dimeryzowany (surowiec poliuretanu)

TE-EPDM+PP – elastomery termoplastyczne, (PPE-O, (EPDM/PP wg ISO SAE)

TEO – elastomer termoplastyczny, olefinowy – ang. thermoplastic elastomer olefinic

TE-PEEST – elastomery termoplastyczne, (TPE-E), elastomer poli(eteroestrowy), (propozycja ISO SAE VDA)

TE-PEESTUR – elastomery termoplastyczne, (TPE-U), (elastomer poli(eteroesteruretanowy), (propozycja ISO SAE VDA)

TE-PESTEST – elastomery termoplastyczne, (TPE-E), elastomery poli(eteroestrowe), (propozycja ISO SAE VDA)

TE-PESTUR – elastomery termoplastyczne, (TPE-U), (elastomer poli(esteruretanowy), (propozycja ISO SAE VDA)

TE-NR-X+PP – elastomery termoplastyczne, kauczuk naturalny polipropylen, usieciowany

TPE-O – (propozycja ISO SAE VDA)

TE-PEBS+PP – elastomery termoplastyczne, styren/etylen-butylen/ styren/polipropylen, (propozycja ISO SAE VDA)

TE-PEUR – elastomery termoplastyczne,

TPE-U, – (elastomer poli(eterouretanowy), (propozycja ISO SAE VDA)

TE-PBBS+PP – elastomery termoplastyczne, styren/butylen/styren/ polipropylen, TPE-S, (propozycja ISO SAE VDA)

TE-PEBBS+PE – elastomery termoplastyczne, styren/etylen-butylen/ styren/poli(fenylenoeter), TPE-S, (propozycja ISO SAE VDA)

TE-S – elastomery termoplastyczne z polimerem blokowym styrenowo-olefinowym – ang. thermoplastic elastomer, styrenic

TE-U-ES – elastomery termoplastyczne, ester-poliuretan, (propozycja ISO SAE VDA)

TE-U-ET – .elastomery termoplastyczne, eter-poliuretan, (propozycja ISO SAE VDA)

TE-U-ETES – elastomery termoplastyczne, eter/ester-poliuretan, (propozycja ISO SAE VDA)

TE – V elastomery termoplastyczne, usieciowane, (EPDHPP)

TE-X – NRPP elastomery termoplastyczne, usieciowane/terpolimer polipropylen-fluor-alkoksy

TFA – terpolimer fluor-alkoksy

TFB – tetrafluoroetylen-heksafluoropropen-fluorek winylidenu

TFEP – kopolimer tetrafluoroetylen-propylen

THF – tetrahydrofuran (np. rozpuszczalnik do PVC)

THPSA – bezwodnik tetrahydroftalowy, (utwardzacz do EP)

TKP – trikrezylofosforan (zmiękczacz)

TM – kauczuk polisiarczkowy (tioplasty) (także ET)

TMD – trimetyloheksametylenodiamina (utwardzacz HI? surowiec do izocyjanianów)

TMDI – trimetyloheksametyleno-diizocyjanian (surowiec dla poliuretanu)

TOF – trioktylofosforan (zmiękczacz)

TOR – polioktenamer (trans-Polyoctenylen-Rubber)

TPE – V elastomery termoplastyczne, usieciowane

TPE – elastomery termoplastyczne – ang. thermoplastic elastomer

TPE-A – TPE-polieter-amidy blokowe (także PEBA)

TPE-E – TPE-kopoliester (takżę TEE)

TPE-O – TPE-poliolefiny (także TPO)

TPE-S – TPE-kopolimery styrenowe (także SES, SEBS)

TPE-U – TPE-poliuretan (także TPU)

TPF – fosforan trifenylowy, także TPP (zmiękczacz)

TPU-A – alifatyczne poliuretany termoplastyczne (także ATPU)

TPU+ABS – blenda poliuretan termoplastyczny + ABS

TPU+PC – blenda poliuretan termoplastyczny + ABS TU tiomocznik

U – kauczuki z węglem, tlenem i azotem w łańcuchu polimerowym

UF – żywica mocznikowo-formaldehydowa – ang. urea formaldehyde resin

UFS – pianka mocznikowe-formaldehydowa

UHMWPE – polietylen bardzo wysokomolekularny – ang. ultra high molecular weight PE

UP – nienasycone żywice poliestrowe – ang. unsaturated polyester

UP – E nienasycone żywice poliestrowe, piankowe VAC octan winylu

VBR – kauczuk winylo-butadienowy (nieoficjalne oznaczenie elastomeru)

VC – chlorek winylu

VCE – kopolimer chlorek winylu/etylen – ang. vinyl chloride ethylene resin

VCEMA – kopolimer chlorek winylu-etylen-metakrylan

VCEMMA – kopolimer chlorek winylu-etylen-metakrylan metylu

VCEVAC – kopolimer chlorek winylu-etylen-octan winylu

VCH – chlorek winylu, monomer (p.także VC)

VCMA – kopolimer chlorek winylu-akrylan metylu – ang. vinyl chloride methyl acrylate

VCMMA – kopolimer chlorek winylu-metakrylan metylu – ang. vinyl chloride methylmethacrylate

VCOA – kopolimer chlorek winylu-akrylan oktylu

VCVDC – kopolimer chlorek winylu-chlorek winylidenu

VCVAC – kopolimer chlorek winylu-octan winylu – ang. vinyl chloride vinyl acetate resin

VE – żywice winyloestrowe

VF – fibra

VMQ – poli(metylosiloksan) z grupami winylowymi (kauczuk silikonowy)

VSI – kauczuk metylosilikonowy z grupami winylowymi (oznaczenie już rzadkie)

XBR – kauczuk karbocyklo-butadienowy

XCR – kauczuk karbocyklo-chloroprenowy

XNBR – kauczuk karbocyklo-akrylonitrylo-butadienowy

XSBR – kauczuk karboksylowo-styrenowo-butadienowy

YSBR – kopolimer blokowy ze styrenu/butadienu (TPE)

YXSBR – kopolimer blokowy styrenu/butadienu z grupami karboksylowymi (TPE)

Z – kauczuki z fosforem i azotem w tańcuchu polimeru

ZBEC – cynk-dibenzyloditiokarbaminian, (przyspieszacz kauczuku)

ZMP – polimerowy, przestrzennie ograniczony bisfenol (środek przeciwdziałający starzeniu kauczuku)