Właściwości fizyczne substancji


Każda z otaczających nas substancji, czy też stanowiąca cząstkę nas samych, posiada zestaw indywidualnych cech fizycznych, które odróżniają ją od innych substancji. Ogromna liczba różnorodnych substancji sprawia, że poszczególne właściwości fizyczne mogą powtarzać się stosunkowo często. Mimo to zbiory właściwości okazują się niepowtarzalne.

Określanie właściwości fizycznych

Określanie właściwości fizycznych substancji stanowi podstawę do ich rozróżnienia i nazwania. W przypadku materiałów, z którymi mamy do czynienia na co dzień, zazwyczaj wystarczającą procedurą okazuje się określenie cech charakterystycznych substancji, tj. masa, objętość, twardość, czy odporność na zniszczenie. Pomocne może okazać się również badanie organoleptyczne. Określanie cech odbywa się w różnych warunkach atmosferycznych, dając porównywalne efekty, jednak w przypadku konieczności wykonania dokładnych analiz istotne jest porównywanie właściwości fizycznych badanych substancji w określonych warunkach temperatury i ciśnienia, czasem nawet wilgotności. Często właściwości te oznacza się w warunkach normalnych, czyli temperaturze 0 °C (273 K) i ciśnieniu 1013 hPa. Dzięki takiemu postępowaniu otrzymywane wyniki przyjmują porównywalne wartości, jeśli tylko badane substancje nie zostały zanieczyszczone.

Wartym uwagi aspektem związanym z analizą właściwości fizycznych jest znaczna zależność niektórych z tych właściwości od stopnia zanieczyszczenia badanej substancji. Dla przykładu można tu wymienić przewodnictwo elektryczne, które wraz z domieszkami ulega ogromnym zmianom. Inne właściwości substancji w sposób nieznaczny reagują na domieszki, czego przykładem może tu być gęstość substancji.