Ropa naftowa – metody otrzymywania alkanów


Ropa naftowa wraz z towarzyszącymi jej złożami gazu ziemnego stanowią największe źródło węglowodorów nasyconych, czyli alkanów.

Źródłem ropy naftowej i gazu ziemnego są organizmy żywe, które w wyniku różnorodnych procesów chemicznych rozkładających materię złożoną, oraz działaniu ogromnego ciśnienia wywieranego przez masy wód oraz skorupę ziemską, przekształcone zostały głównie w alkany o niezbyt długich łańcuchach, zawierających do 30, 40 atomów węgla.

Poza alkanami alifatycznymi, ropa naftowa może zawierać również cykloalkany (np. ropa kalifornijska).

Gaz ziemny wykazuje mniejsze zróżnicowanie składników, zawierając przede wszystkim metan, oraz mniejsze ilości etanu, propanu, butanu oraz izobutanu.