Rozkład zajęć lekcyjnych z chemii – klasa II Liceum


Klasa II – poziom podstawowy

 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania w klasie I i kryteria oceniania. Zasady BHP na lekcjach chemii.

I. Układ okresowy pierwiastków (4 godz)

 1. Zmiana właściwości pierwiastków w układzie okresowym.
 2. Porównanie właściwości litowców i fluorowców.
 3. Porównanie właściwości pierwiastków trzeciego okresu.
 4. Sprawdzian wiadomości z układu okresowego pierwiastków.

II. Roztwory, procesy równowagowe w roztworach (16 godz)

 1. Stężenia procentowe – rozwiązywanie zadań.
 2. Stężenie molowe – rozwiązywanie zadań.
 3. Roztwory nasycone i nienasycone. Rozcieńczanie i zatężanie roztworów.
 4. Rozpuszczalność.
 5. Rozpuszczalność – rozwiązywanie zadań.
 6. Podstawy kinetyki chemicznej. Czynniki wpływające na szybkość reakcji.
 7. Dysocjacja elektrolityczna kwasów – moc kwasów.
 8. Pisanie równań dysocjacji elektrolitycznej kwasów, zasad i soli.
 9. Stała dysocjacji jako przykład stałej równowagi reakcji.
 10. Skala pH jako miernik kwasowości i zasadowości roztworu.
 11. Sprawdzian wiadomości.
 12. Reakcje zobojętniania i strącania osadów jako przykłady reakcji jonowych.
 13. Teorie kwasowo – zasadowe.
 14. Hydroliza soli.
 15. Pisanie równań hydrolizy soli.
 16. Sprawdzian wiadomości.

III. Właściwości wybranych metali i niemetali (9 godz)

 1. Sód i jego związki.
 2. Wapń i jego związki.
 3. Glin i jego związki.
 4. Krzem i jego związki.
 5. Siarka i jej związki.
 6. Chlor i jego związki.
 7. Powietrze jako mieszanina gazów.
 8. Powtórzenie wiadomości.
 9. Sprawdzian wiadomości z działu: „Właściwości wybranych metali i niemetali”.

IV. Podstawy obliczeń chemicznych (6 godz)

 1. Objętość molowa gazów. Prawo Avogadro. Równanie Clapeyrona.
 2. Obliczenia stechiometryczne.
 3. Obliczenia stechiometryczne.
 4. Obliczenia dla mieszanin niestechiometrycznych.
 5. Obliczenia chemiczne dla reakcji w roztworach wodnych.
 6. Sprawdzian wiadomości z obliczeń chemicznych.

Podsumowanie

Lekcja wprowadzająca: 1 godz
Dział I: 4 godz
Dział II: 16 godz
Dział III: 9 godz
Dział IV: 6 godz
RAZEM: 36 godz


Klasa II – poziom rozszerzony

 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania w klasie I i kryteria oceniania. Zasady BHP na lekcjach chemii.

I. Budowa atomu i cząsteczki (10 godz)

 1. Wiązania chemiczne – utrwalenie wiadomości i uzupełnienie ich.
 2. Wiązania chemiczne – utrwalenie wiadomości i uzupełnienie ich.
 3. Wiązania chemiczne – utrwalenie wiadomości i uzupełnienie ich.
 4. Ćwiczenia w pisaniu wzorów elektronowych cząsteczek i jonów.
 5. Hybrydyzacja orbitali – określenie kształtu cząsteczek.
 6. Metoda VSEPR.
 7. Metoda VSEPR.
 8. Polarność cząsteczek – pojęcie momentu dipolowego wiązania i cząsteczki.
 9. Alotropia pierwiastków.
 10. Sprawdzian wiadomości z działu: „Budowa atomu i cząsteczki”.

II. Procesy równowagowe w roztworach (11 godz)

 1. Kinetyka chemiczna. Czynniki wpływające na szybkość reakcji.
 2. Reakcje I i II rzędu. Cząsteczkowość reakcji.
 3. Reakcje egzo i endoenergetyczne.
 4. Obliczenia termochemiczne. Prawo Hessa.
 5. Obliczenia termochemiczne. Prawo Hessa.
 6. Równowaga reakcji odwracalnych.
 7. Obliczenia związane ze stałą równowagi reakcji.
 8. Reguła przekory.
 9. Reguła przekory – zadania.
 10. Podsumowanie wiadomości z działu: procesy równowagowe w roztworach. Ekologiczne aspekty procesów jonowych.
 11. Sprawdzian wiadomości z działu: „Procesy równowagowe w roztworach”.

III. Procesy zachodzące z wymianą elektronów (25 godz)

 1. Bilansowanie jonowych równań redoks.
 2. Uzgadnianie współczynników reakcji redoks za pomocą bilansu elektronowego i materiałowego.
 3. Bilansowanie jonowych równań redoks.
 4. Typowe reakcje redoks – utleniacze i reduktory.
 5. Utleniające właściwości związków manganu.
 6. Utleniające właściwości związków chromu.
 7. Sprawdzian wiadomości z działu: „Procesy zachodzące z wymianą elektronów”.
 8. Ogniwo Daniella, Volty i Leclanchego.
 9. Ogniwo Daniella, Volty i Leclanchego.
 10. Siła elektromotoryczna ogniwa.
 11. Równanie Nernsta.
 12. Różne rodzaje ogniw.
 13. Reakcje metali z kwasami i roztworami soli.
 14. Reakcje metali z kwasami i roztworami soli.
 15. Korozja metali.
 16. Sprawdzian wiadomości z ogniw elektrochemicznych.
 17. Elektroliza stopionych soli.
 18. Elektroliza wodnych roztworów soli.
 19. Elektroliza wodnych roztworów kwasów, zasad i soli.
 20. Prawo elektrolizy Faradaya.
 21. Elektroliza – rozwiązywanie zadań.
 22. Elektroliza – rozwiązywanie zadań.
 23. Wykorzystanie procesów elektrochemicznych w przemyśle.
 24. Powtórzenie wiadomości z elektrochemii.
 25. Sprawdzian wiadomości z elektrolizy.

Podsumowanie

Lekcja wprowadzająca: 1 godz
Dział I: 10 godz
Dział II: 11 godz
Dział III: 25 godz
RAZEM: 47 godz

Uwaga: dodatkowe godziny przeznaczone zostaną na powtarzanie i utrwalanie materiału oraz rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych.