Sulfidy


Sulfidy należą do związków organicznych. Składają się z dwóch grup organicznych połączonych atomem siarki, R-S-R’. Grupę organiczną może stanowić zarówno grupa alkilowa, arylowa, jak i winylowa.

R–S–R’

R oznacza grupę alkilową lub arylową.

Nazewnictwo sulfidów

Nazwy sulfidów są zapisywane w różny sposób zależnie od budowy cząsteczki. Proste sulfidy, nie posiadające w swym składzie innych grup funkcyjnych, posiadają nazwy składające się z nazwy sulfid oraz nazwy dwóch grup organicznych wchodzących w skład związku. Grupy te podaje się w kolejności alfabetycznej, w formie przymiotnikowej.

W przypadku sulfidów złożonych, posiadających w strukturze cząsteczki także inne grupy funkcyjne, grupę sulfidową określa się jako podstawnik alkilotiowy.