Szereg homologiczny alkanów – budowa, nazewnictwo, właściwości.


Chemia organiczna dział chemii zajmujący się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel czterowartościowy.

Związki organiczne mogą zawierać atomy innych pierwiastków np.: wodór, azot, tlen, fosfor.

Węglowodory – związki, których cząsteczki zbudowane są tylko z atomów węgla i wodoru.

Alkany – łańcuchowe węglowodory nasycone.

Związki nasycone – związki, w których atomy węgla połączone są ze sobą wyłącznie wiązaniami pojedyńczymi.

Szereg homologiczny – szereg związków o podobnej budowie i właściwościach, w którym każdy następny zawiera jedną grupę – CH2 – więcej od poprzedniego.

Wzór ogólny alkanów:

CnH2n+2

Budowa cząsteczek alkanów.

Prezentacja modeli przestrzennych cząsteczek alkanów.

Zasady nazewnictwa węglowodorów:

  1. Wybieramy najdłuższy łańcuch węglowy.

  2. Atomy węgla numerujemy tak, aby podstawniki miały jak najniższe numery.

  3. Nazywamy podstawniki i wymieniamy je w kolejności alfabetycznej

  4. Używamy łączników do rozdzielenia wyrazów, przecinków do rozdzielenia cyfr i liczebników di-, tri-.