Kwas acetylosalicylowy – leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe

Kwas acetylosalicylowy – leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe

Kwas acetylosalicylowy, wg nazewnictwa IUPAC – kwas 2-acetoksybenzoesowy. Leki zawierające kwas acetylosalicylowy Kwas acetylosalicylowy jest związkiem szeroko wykorzystywanym przez farmaceutykę. Wchodzi w skład leków o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, wśród których More »

Rozdzielanie mieszanin substancji

Rozdzielanie mieszanin substancji

Zdecydowana większość substancji występuje w przyrodzie w postaci mieszanin. To z nich wyodrębniamy potrzebne nam surowce, pozwalające na kształtowanie otaczającego nas środowiska w sposób odpowiadający człowiekowi.

More »

Odnawialne źródła energii – przyszłość zaczyna się już dziś

Odnawialne źródła energii – przyszłość zaczyna się już dziś

Energia odnawialna to nie tylko potrzeba dzisiejszych czasów, ale i coraz częściej codzienność. Zaspokaja potrzeby ludzkości nie tylko poprzez wyspecjalizowane instalacje, tj. elektrownie wiatrowe, produkujące energię dla całych aglomeracji, ale także poprzez More »

Twardość wody i sposoby jej usuwania

Twardość wody i sposoby jej usuwania

Twardość wody określana jest w różny sposób, jednak rozróżnia się jej dwa główne rodzaje: Twardość wody węglanową i niewęglanową. Pierwsza z nich określana jest również jako twardość przemijająca. Suma wcześniej wymienionych twardości More »

Rozdzielanie mieszanin substancji

Zdecydowana większość substancji występuje w przyrodzie w postaci mieszanin. To z nich wyodrębniamy potrzebne nam surowce, pozwalające na kształtowanie otaczającego nas środowiska w sposób odpowiadający człowiekowi.

Większość substancji wykorzystywanych przez człowieka do kształtowania otaczającej nas rzeczywistości występuje w postaci mieszanin lub substancji zanieczyszczonych domieszkami. Zazwyczaj w tej postaci potrzebne substancje nie nadają się do wykorzystania. Stąd pojawia się konieczność oczyszczania i rozdzielania mieszanin.

Prawo zachowania masy

Podczas reakcji chemicznych zachodzących w układach zamkniętych, nie wymieniających substancji z otoczeniem, łączna masa substancji użytych do reakcji jest równa łącznej masie substancji otrzymanych w wyniku reakcji.

Historia prawa zachowania masy

odkrycie – Michaił Łomonosow, Rosjanin
potwierdzenie – Antoine Lavoisier, Francuz br>
podanie w podręczniku – 1789r. , Antoine Lavoisier, Francuz

Właściwości fizyczne substancji

Każda z otaczających nas substancji, czy też stanowiąca cząstkę nas samych, posiada zestaw indywidualnych cech fizycznych, które odróżniają ją od innych substancji. Ogromna liczba różnorodnych substancji sprawia, że poszczególne właściwości fizyczne mogą powtarzać się stosunkowo często. Mimo to zbiory właściwości okazują się niepowtarzalne.

Określanie właściwości fizycznych

Określanie właściwości fizycznych substancji stanowi podstawę do ich rozróżnienia i nazwania. W przypadku materiałów, z którymi mamy do czynienia na co dzień, zazwyczaj wystarczającą procedurą okazuje się określenie cech charakterystycznych substancji, tj. masa, objętość, twardość, czy odporność na zniszczenie. Pomocne może okazać się również badanie organoleptyczne. Określanie cech odbywa się w różnych warunkach atmosferycznych, dając porównywalne efekty, jednak w przypadku konieczności wykonania dokładnych analiz istotne jest porównywanie właściwości fizycznych badanych substancji w określonych warunkach temperatury i ciśnienia, czasem nawet wilgotności. Często właściwości te oznacza się w warunkach normalnych, czyli temperaturze 0 °C (273 K) i ciśnieniu 1013 hPa. Dzięki takiemu postępowaniu otrzymywane wyniki przyjmują porównywalne wartości, jeśli tylko badane substancje nie zostały zanieczyszczone.

Wartym uwagi aspektem związanym z analizą właściwości fizycznych jest znaczna zależność niektórych z tych właściwości od stopnia zanieczyszczenia badanej substancji. Dla przykładu można tu wymienić przewodnictwo elektryczne, które wraz z domieszkami ulega ogromnym zmianom. Inne właściwości substancji w sposób nieznaczny reagują na domieszki, czego przykładem może tu być gęstość substancji.

Cechy charakterystyczne substancji

Substancje chemiczne otaczają człowieka z każdej strony, będąc składnikiem materii widocznej gołym okiem, wyczuwalnej, czy tej dla nas niedostrzegalnej gołym okiem. Materii żywej, oraz tej nieożywionej. Od zarania dziejów człowiek stara się tę materię opisywać, nadając jej nazwy na podstawie określonych cech. Początkowo były to nazwy tj. kamień, drewno, woda, z czasem uzupełniane i dalej systematycznie dzielone. Dla współczesnego człowieka kamień to cała grupa skał i minerałów, a nawet skamieniałych roślin. Woda może być morska, pitna, destylowana, czy nawet dejonizowana, stając się niemal czystym związkiem o wzorze H2O.

Wszystkie te nazwy nadawane są na podstawie posiadanych przez daną materię cech charakterystycznych.

Do najważniejszych cech charakterystycznych substancji, określanych w pierwszej kolejności, należą masa, objętość, oraz przepuszczalność dla promieniowania.

Ważną cechę charakterystyczną, choć określaną raczej w dalszej kolejności, stanowi trwałość materii.

Masa – masa substancji jest pojęciem bardzo istotnym. Określana jest w postaci masy spoczynkowej (bezwładnej), pozbawionej wszelkich zewnętrznych nacisków, poza przyciąganiem ziemskim.

Skróty nazw tworzyw sztucznych

A – akrylan

AAEMA – acetoacetoksyetylometakrylan

AAS – metakrylan-akryl-styren

ABA – akrylonitryl/butadien/akrylan – ang. acrylonitrile butadiene acrylate

ABR – kauczuk akrylanowo-butadienowy (Acrylat-Butadien-Rubber)

ABS – akrylonitryl-butadien-styren – ang. acrylonitrile butadiene styrene

ABS+PA – blenda akrylonitryl-butadien-styren + poliamid

ABS+PBT – blenda ABS + poli(tereftalan butylenu)

ABS+PC – blenda akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

ABS+PSU – blenda akrylonitryl-butadien-styren + polisulfon

Odnawialne źródła energii – przyszłość zaczyna się już dziś

Energia odnawialna to nie tylko potrzeba dzisiejszych czasów, ale i coraz częściej codzienność. Zaspokaja potrzeby ludzkości nie tylko poprzez wyspecjalizowane instalacje, tj. elektrownie wiatrowe, produkujące energię dla całych aglomeracji, ale także poprzez różnego rodzaju przydomowe urządzenia i systemy.

O MakoLab Science

Narzędzia w służbie nauki

„Oprogramowanie naukowe pozwala zaoszczędzić czas i zredukować koszty operacyjne badań zarówno na uczelniach jak i w biznesie”

MakoLab Science to dział firmy MakoLab S.A. zajmujący się dostarczaniem oprogramowania naukowego dla odbiorców akademickich oraz komercyjnych. Prowadzenie badań in silico pozwala na znaczne oszczędności czasu oraz zauważalną redukcje kosztów operacyjnych. Sprawia to, iż w wielu firmach i uczelniach potencjał ten jest wykorzystywany do przyspieszenia rozwoju i zwiększenia konkurencyjności na rynku.

MakoLab Science zapewnia fachowe porady odnośnie doboru odpowiedniego oprogramowania do potrzeb użytkownika, wsparcie techniczne podczas użytkowania oraz asystę przy aktualizacjach.

Trzon oferty stanowi oprogramowanie firm ACD/LabsHypecube. Ponad to w ofercie można znaleźć oprogramowanie takich producentów jak CambridgeSoft, ATLAS.ti, Intel, Scientific Software International, ESET, Gdata oraz wiele innych, często dostarczanych na indywidualne zamówienie klienta. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji można się kontaktować z Panem Michałem Jaskólskim (michal.jaskolski@makolab.pl, tel: +48 604 171 471)

Skuteczność działania detergentów, w tym mydła, a twardość wody

Choć chemicznie wodą określa się związek o wzorze H2O, to w naturze zasadniczo nie występuje ona w czystej postaci. Wody na globie ziemskim obfitują w różnorodne związki, zarówno organiczne, jak i nieorganiczne. Woda wodociągowa, używana w przeważającej części do mycia i prania, nie jest wyjątkiem. Choć substancje organiczne stanowią tu raczej rzadkość, różnego rodzaju sole zmniejszają skuteczność działania detergentów, w tym mydła.

Największy problem dla mydła i innego rodzaju detergentów stanowią sole wapnia i magnezu. Całkowita zawartość jonów wapnia Ca2+ i magnezu Mg2+ w wodzie określana jest jako twardość wody. Im jest ona wyższa, tym więcej woda zawiera soli wapnia i magnezu, i tym więcej należy użyć mydła i detergentów, aby oczyścić przedmioty i samego siebie.

Jony wapnia i magnezu obecne w wodzie reagują z mydłem dość szybko, wytrącając się w postaci białych osadów soli kwasów tłuszczowych.
Reakcje strąceniowe wapnia i magnezu:

Mg2+ + 2C17H35COO

(C17H35COO)2Mg ↓

stearynian magnezu

Ca2+ + 2C17H35COO

C17H35COO)2Ca ↓

stearynian wapnia

Z powodu wytrącania się znacznej ilości osadów w twardej wodzie usuwanie brudu jest najbardziej skuteczne w wodzie miękkiej, np. deszczówce, jeśli nie jest ona zanieczyszczona. W Polsce większość wód dostarczanych do gospodarstw domowych jest jednak twarda, przez co musi ona być zmiękczana, aby nie uszkodzić urządzeń tj. pralki i zmywarki, oraz by zmniejszyć ilość detergentów potrzebnych do usuwania brudu. Zmiękczanie wody zostało opisane w artykule dotyczącym twardości wody.

W warunkach domowych do zmiękczanie wody wykorzystuje się środki dodawane do środków czyszczących. Znakomite efekty osiągane są dzięki zastosowaniu polifosforanów sodu, które z jonami wapnia i magnezu tworzą związki kompleksowe. Nie wytrącają się one na tkaninach w pralce, czy naczyniach w zmywarce, po dodaniu mydła lub innych detergentów. Do produkcji proszków do prania wykorzystywany jest np. Na5P3O10.

Twardość wody i sposoby jej usuwania

Twardość wody powodowana jest głównie przez jony wapnia Ca2+ i magnezu Mg2+. W mniejszym stopniu uczestniczą w tym również inne substancje.

Sole wapnia i magnezu są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie. Skały wapienne zawierają węglan wapnia CaCO3, np. kalcyt posiadający strukturę krystaliczną heksagonalną, lub aragonit o strukturze rombowej, natomiast skały osadowe, np. magnezyt, obfitują w węglan magnezu MgCO3. Krasowienie tych skał, przebiegające pod wpływem wody i tlenku węgla (IV), powoduje niszczenie skał i ich rozpuszczanie w środowisku wodnym w formie wodorowęglanów wapnia i magnezu, Ca(HCO3)2 i Mg(HCO3)2.

Mieszanie roztworów mocnych kwasów i zasad – zadania

Zadanie nr 1

Do 100 cm3 10 % roztworu kwasu solnego HCl o gęstości 1,01 g/cm3 wprowadzono 50 cm3 10 % roztworu wodorotlenku sodu NaOH o gęstości równej 1 g/cm3. Jaki odczyn posiadać będzie otrzymany roztwór?