Category Archives: Szkoła średnia

Rozkład zajęć lekcyjnych z chemii – klasa I Liceum

Klasa I – poziom podstawowy

 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania w klasie I i kryteria oceniania. Zasady BHP na lekcjach chemii.

I. Budowa atomu i cząsteczki (17 godz)

 1. Ewaluacja na wejściu.
 2. Współczesny uproszczony model atomu.
 3. Liczba atomowa i liczba masowa jako informacja o budowie atomu. Izotopy.
 4. Naturalne przemiany promieniotwórcze.
 5. Promieniotwórczość naturalna. Czas połowicznego rozpadu promieniotwórczego – rozwiązywanie zadań.
 6. Izotopy i ich zastosowanie.
 7. Falowo-korpuskularna natura elektronu. Chemia kwantowa.
 8. Stany kwantowe – ćwiczenia.
 9. Konfiguracja elektronowa pierwiastków.
 10. Konfiguracja elektronowa pierwiastków – rozwiązywanie zadań.
 11. Sprawdzian wiadomości z budowy atomu i cząsteczki.
 12. Budowa układu okresowego.
 13. Elektroujemność pierwiastków. Charakterystyka wiązania jonowego.
 14. Wiązanie kowalencyjne i kowalencyjne spolaryzowane.
 15. Wiązania chemiczne – ćwiczenia. Wzory kropkowe i kreskowe związków chemicznych.
 16. Charakterystyka wiązania metalicznego, wodorowego oraz sił Van der Wallsa.
 17. Sprawdzian wiedzy o wiązaniach chemicznych.

II. Procesy zachodzące z wymianą elektronów (6 godz)

 1. Stopnie utlenienia pierwiastków.
 2. Stopnie utlenienia pierwiastków – ćwiczenia.
 3. Reakcje utleniania i redukcji.
 4. Procesy redoks – bilans elektronowy i materiałowy.
 5. Reakcje redoks – ćwiczenia.
 6. Sprawdzian wiadomości z reakcji redoks.

III. Mol i molowa interpretacja przemian chemicznych (5 godz)

 1. Wprowadzenie pojęcia mola. Masa atomowa a cząsteczkowa.
 2. Molowa interpretacja przemian chemicznych.
 3. Objętość molowa gazów – prawo Avogadro.
 4. Prawo Avogadro – zadania.
 5. Sprawdzian wiadomości z działu: „Mol i molowa interpretacja przemian chemicznych”.

IV. Stężenia roztworów (7 godz)

 1. Stężenie procentowe – zadania.
 2. Stężenie molowe – zadania.
 3. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów.
 4. Reguła mieszania roztworów.
 5. Obliczenia dla mieszanin niestechiometrycznych.
 6. Powtórzenie wiadomości o stężeniach.
 7. Sprawdzian wiadomości z działu: „Stężenia roztworów”.

Podsumowanie

Lekcja wprowadzająca: 1 godz
Dział I: 17 godz
Dział II: 6 godz
Dział III: 5 godz
Dział IV: 7 godz
RAZEM: 36 godz

Uwaga: dodatkowe godziny przeznaczone zostaną na powtarzanie i utrwalanie materiału oraz rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych.


Klasa I – poziom rozszerzony

 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania w klasie I i kryteria oceniania. Zasady BHP na lekcjach chemii.

I. Systematyka związków nieorganicznych i ich właściwości (21 godz)

 1. Związek chemiczny a mieszanina. Metody rozdzielania mieszanin.
 2. Tlenki – budowa, otrzymywanie, właściwości.
 3. Podział tlenków.
 4. Tlenki amfoteryczne.
 5. Tlenki – rozwiązywanie zadań.
 6. Kwasy – budowa, podział, nazewnictwo.
 7. Otrzymywanie i właściwości chemiczne kwasów.
 8. Kwasy – rozwiązywanie zadań.
 9. Wodorotlenki – nazewnictwo, budowa, otrzymywanie.
 10. Podział i właściwości chemiczne wodorotlenków.
 11. Wodorotlenki – rozwiązywanie zadań.
 12. Sprawdzian wiadomości z tlenków, kwasów i wodorotlenków.
 13. Sole – budowa i nazewnictwo.
 14. Wodorosole i hydroksosole.
 15. Sposoby otrzymywania soli.
 16. Sole – rozwiązywanie zadań.
 17. Sole – rozwiązywanie zadań.
 18. Sole w doświadczeniach chemicznych.
 19. Sprawdzian wiadomości z działu: „Sole”

II. Mol i molowa interpretacja równań chemicznych (11 godz)

 1. Prawo zachowania masy. Prawo stałości składu.
 2. Prawo stałości składu – rozwiązywania zadań.
 3. Mol i masa molowa.
 4. Obliczenia molowe – rozwiązywanie zadań.
 5. Prawo Avogadro – rozwiązywanie zadań.
 6. Prawo Gay-Lussaca.
 7. Ustalanie wzorów związków chemicznych na podstawie stosunku wagowego i ilościowego.
 8. Równanie Clapeyrona.
 9. Równanie Clapeyrona w zadaniach.
 10. Sprawdzian wiedzy z działu: „Mol i molowa interpretacja równań chemicznych”

III. Budowa atomu (13 godz)

 1. Budowa atomu – rozwiązywanie zadań.
 2. Liczba atomowa i liczba masowa – zadania.
 3. Obliczanie średniej masy mieszaniny izotopów.
 4. Promieniotwórczość naturalna – rozwiązywanie zadań.
 5. Promieniotwórczość sztuczna.
 6. Promieniotwórczość – rozwiązywanie zadań.
 7. Energetyka jądrowa.
 8. Liczby kwantowa. Orbitale atomowe.
 9. Kolejność zapełniania powłok. Reguła Hunda. Zakaz Pauliego.
 10. Konfiguracja elektronowa pierwiastków grup głównych i pobocznych.
 11. Zmiana właściwości pierwiastków w układzie okresowym.
 12. Sprawdzian wiadomości z działu: „Budowa atomu”

IV. Stężenia roztworów (16 godz)

 1. Stężenie procentowe i stężenie molowe – rozwiązywanie zadań.
 2. Przeliczanie stężeń.
 3. Przeliczanie stężeń – rozwiązywanie zadań.
 4. Rozpuszczalność.
 5. Rozpuszczalność – rozwiązywanie zadań.
 6. Iloczyn rozpuszczalności.
 7. Wydajność reakcji.
 8. Wydajność reakcji – rozwiązywanie zadań.
 9. Obliczenia dla mieszanin niestechiometrycznych.
 10. Obliczenia dla mieszanin niestechiometrycznych.
 11. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów.
 12. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów – rozwiązywanie zadań.
 13. Przygotowanie roztworów o określonym stężeniu.
 14. Przygotowanie roztworów o określonym stężeniu – rozwiązywanie zadań.
 15. Sprawdzian wiadomości z działu: „ Stężenia roztworów”.

Podsumowanie

Lekcja wprowadzająca: 1 godz
Dział I: 21 godz
Dział II: 11 godz
Dział III: 13 godz
Dział IV: 16 godz
RAZEM: 61 godz

Nowe podręczniki do chemii 2012 – szkoły ponadgimnazjalne

Do września już nie daleko, a ja się nadal czuję jakbym była na plaży… Ile ziarenek piasku tyle wydawnictw i tym samym tyle różnych podręczników. Mowa tutaj oczywiście o podręcznikach do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych, które w tym roku szkolnym uczyć się będą według nowej podstawy programowej. Więc rzeczywiście gra jest warta świeczki. Wydawnictwa biją się o klientów wymyślając różne promocje, dodatki czy gratisy, które mają za zadanie zachęcić nauczycieli do wyboru właśnie ich podręcznika.

Te wszystkie dodatki są ważne, ale nie mogą zadecydować o wyborze podręcznika, z którego to właśnie w większości będą korzystać uczniowie.

Wybór podręcznika do chemii

Dokonaliśmy porównania niektórych podręczników. W porównaniu tym braliśmy pod uwagę różne aspekty – począwszy od szaty graficznej, a skończywszy na dokładności przedstawionych tematów.

Według naszej opinii wygrywa podręcznik „To jest chemia” wydawnictwa Nowa Era. A dlaczego? Ciekawa treść, dostępna i zrozumiała dla młodzieży, bez zbędnych górnolotnych sformułowań. Mnóstwo zdjęć, schematów, wykresów, tabel i co najważniejsze bardzo dużo omówionych doświadczeń.

Rewelacyjne jest nawet samo opracowanie tematów. Cała treść podzielona jest na punkty, a następnie każdy z tych punktów jest po kolei omawiany. Uczniowie bardzo lubią książki opracowane w taki sposób. Każdy temat zakończony jest dodatkowymi zadaniami. Wytłuszczone są najważniejsze pojęcia – bardzo łatwo je znaleźć w tekście. A pod koniec każdego działu znajduje się podsumowanie i bardzo przydatna (w ramach powtórzenia przed sprawdzianem) część „Sprawdź, czy potrafisz”.

Kolejny ciekawie opracowany podręcznik to „Po prostu chemia” wydawnictwa WSiP. Tutaj kolejność omawianych tematów jest inna niż w poprzedniej książce. Autorzy poświęcają pierwsze strony na dokładne przypomnienie sprzętów laboratoryjnych i szkła laboratoryjnego oraz czynności wykonywanych w laboratorium. Przypominają również podstawowe obliczenia chemiczne. W podręczniku tym znajdziemy bardzo ciekawe zdjęcia, tabele, schematy i liczne doświadczenia. Tematy też są opracowane w dostępny dla młodzieży sposób. Szata graficzna nie nuży oka. Natomiast strony przeznaczone do podsumowania i sprawdzenia wiadomości z danego tematu nie są opracowane w sposób zadowalający, tzn. nie przykuwają uwagi uczniów, ani w żaden sposób nie zachęcają ich, żeby skorzystali z proponowanych zadań. Mimo, że moim zdaniem zadania te są ciekawe, bo w większości są to doświadczenia, które można zrobić w domu.

Następnie dość fajną pozycją jest „Ciekawi Świata”. Podręcznik przygotowany przez wydawnictwo Operon. Dużo ciekawych zdjęć, ale znacznie mniej przedstawionych doświadczeń. Niektóre tematy są opracowane pobieżnie, inne zaś za szczegółowo. Ogólnie rzecz ujmując, jak się czyta dany temat ma się wrażenie, że wszystkie wiadomości zlewają się ze sobą, mimo, że autorzy przygotowywali dany temat także według punktów. Szata graficzna sprawia, że bardzo szybko męczy się oko.

Współczesna chemia – podręcznik prowadzący w przyszłość

Oczywiście najlepszymi recenzentami będą sami uczniowie i to czas pokaże, z którego podręcznika jest się młodzieży najłatwiej uczyć, a jednocześnie nauczycielom najlepiej wykładać przedmiot.

Dla naszych uczniów wybraliśmy podręcznik „To jest chemia” wydawnictwa Nowa Era, który powinien zachęcić uczniów do sięgania po wiedzę z zakresu chemii.

Szereg homologiczny alkanów – budowa, nazewnictwo, właściwości.

Chemia organiczna dział chemii zajmujący się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel czterowartościowy.

Związki organiczne mogą zawierać atomy innych pierwiastków np.: wodór, azot, tlen, fosfor.

Węglowodory – związki, których cząsteczki zbudowane są tylko z atomów węgla i wodoru.

Nowa podstawa programowa CHEMII dla liceum i technikum

W tym roku, z dniem 1 września, zostanie wprowadzona nowa podstawa programowa dla szkół średnich.