Category Archives: Szkoła

Rozkład zajęć lekcyjnych z chemii – klasa III Gimnazjum

 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania w klasie III. Przypomnienie zasad PSO. Zasady BHP w pracowni chemicznej.
 2. Powtórzenie wiadomości z klasy II. Kwasy, wodorotlenki, tlenki.
 3. Sprawdzian wiadomości – kwasy, wodorotlenki, tlenki.

I. Sole (10 godz)

 1. Budowa soli i ich nazewnictwo.
 2. Ćwiczenia w pisaniu wzorów sumarycznych i strukturalnych soli.
 3. Dysocjacja elektrolityczna soli.
 4. Sole jako produkty reakcji kwasów z zasadami.
 5. Sole jako produkty reakcji kwasów z metalami.
 6. Inne metody otrzymywania soli.
 7. Inne metody otrzymywania soli.
 8. Czy sole mogą reagować z kwasami, zasadami lub innymi solami?
 9. Powtórzenie wiadomości. Sole w życiu codziennym.
 10. Sprawdzian wiedzy.

II. Węgiel i jego związki (6 godz)

 1. Węgiel w przyrodzie.
 2. Metan – najprostszy węglowodór. Alkany – węglowodory nasycone.
 3. Eten – przedstawiciel alkenów.
 4. Etyn – przedstawiciel alkinów.
 5. Powtórzenie wiadomości.
 6. Sprawdzian wiadomości.

III. Pochodne węglowodorów (10 godz)

 1. Etanol jako pochodna węglowodorów. Inne alkohole.
 2. Glicerol – alkohol wielowodorotlenowy.
 3. Kwasy karboksylowe w przyrodzie. Kwas mrówkowy i octowy.
 4. Wyższe kwasy tłuszczowe.
 5. Estry produkty reakcji kwasów z alkoholami.
 6. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym. Tłuszcze – estry gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych.
 7. Białka – budowa i właściwości.
 8. Cukry – budowa, podział i właściwości.
 9. Powtórzenia wiadomości.
 10. Sprawdzian wiadomości.

IV. Powtórzenie i utrwalenie zdobytych wiadomości (2 godz)

 1. Układ okresowy jako źródło informacji o pierwiastkach.
 2. Ćwiczenia w pisaniu równań reakcji.

Podsumowanie

Wprowadzenie: 3 godz
Dział I: 10 godz
Dział II: 6 godz
Dział III: 10 godz
Dział IV: 2 godz
Razem: 31godz

Uwaga: dodatkowe godziny przeznaczone zostaną na powtórzenia wiadomości.

Rozkład zajęć lekcyjnych z chemii – klasa II Gimnazjum

 1. Lekcja organizacyjna. Przypomnienie zasad PSO. Zasady BHP w pracowni chemicznej.

I. Powietrze i inne gazy (10 godz)

 1. Rola atmosfery ziemskiej i procesy w niej zachodzące.
 2. Badanie składu powietrza. Azot główny składnik powietrza.
 3. Tlen – najważniejszy składnik powietrza.
 4. Tlenki – produkty reakcji różnych pierwiastków z tlenem.
 5. Tlenek węgla (IV) – główny sprawca efektu cieplarnianego.
 6. Wodór – najbardziej rozpowszechniony gaz na wszechświecie.
 7. Amoniak, siarkowodór – gazy o nieprzyjemnych zapachach, powstające w procesach gnilnych.
 8. Pozostałe składniki powietrza – para wodna, gazy szlachetne.
 9. Powtórzenie wiadomości.
 10. Sprawdzian wiadomości.

II. Woda i roztwory wodne (7 godz)

 1. Woda – główny składnik hydrosfery. Woda jako rozpuszczalnik.
 2. Rozpuszczalność jako cecha substancji.
 3. Stężenie procentowe – sposób opisywania roztworów.
 4. Stężenie procentowe w praktyce.
 5. Stężenie procentowe, rozpuszczalność – rozwiązywanie zadań.
 6. Powtórzenie wiadomości.
 7. Sprawdzian wiadomości.

III. Kwasy i zasady (15 godz)

 1. Kwasy w przyrodzie i sposoby ich wykrywania. Budowa i podział kwasów.
 2. Kwas chlorowodorowy.
 3. Kwasy zawierające siarkę.
 4. Kwasy zawierające siarkę.
 5. Kwasy zawierające siarkę.
 6. Kwas azotowy (V).
 7. Kwasy zawarte w napojach – kwas ortofosforowy i kwas węglowy.
 8. Otrzymywanie kwasów.
 9. Budowa i podział kwasów.
 10. Wodorotlenek sodu i potasu. Budowa i nazewnictwo wodorotlenków.
 11. Wodorotlenek magnezu, wapnia i glinu.
 12. Czy wodne roztwory kwasów i wodorotlenków przewodzą prąd elektryczny?
 13. Wskaźniki pH jako miara odczynu roztworu.
 14. Powtórzenie wiadomości.
 15. Sprawdzian wiadomości.

IV. Sole (2 godz + 10 godz w klasie III)

 1. Budowa soli i ich nazewnictwo.
 2. Ćwiczenia w pisaniu wzorów sumarycznych i strukturalnych soli.

Tematy projektów

 • Obieg azotu w przyrodzie.
 • Obieg wody w przyrodzie.
 • Efekt cieplarniany.
 • Kwaśne deszcze.

Podsumowanie

Wprowadzenie: 1 godz
Dział I: 10 godz
Dział II: 7 godz
Dział III: 15 godz
Dział IV: 2 godz
Razem: 35 godz

Uwaga: dodatkowe godziny (np. zastępstwa) przeznaczone zostaną na powtarzanie i utrwalanie materiału.

Rozkład zajęć lekcyjnych z chemii – klasa I Gimnazjum

 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania w klasie I.

I. Chemia – dziedzina wiedzy (2 godz)

 1. Czy można przeżyć dzień bez chemii? Czym zajmuje się chemia? Regulamin pracowni chemicznej.
 2. Laboratorium chemiczne. Czynności laboratoryjne.

II. Rodzaje i przemiany materii (11 godz)

 1. Budowa materii.
 2. Właściwości materii.
 3. Właściwości materii.
 4. Przemiany materii.
 5. Substancje chemiczne.
 6. Substancje chemiczne.
 7. Mieszaniny substancji. Cechy mieszanin.
 8. Rozdzielenie mieszanin na składniki.
 9. Rozdzielenie mieszanin na składniki.
 10. Powtórzenie wiadomości.
 11. Sprawdzian wiadomości.

III. Budowa materii (14 godz)

 1. Atom – najmniejsza część pierwiastka.
 2. Atom – najmniejsza część pierwiastka.
 3. Wielkości charakteryzujące atom pierwiastka.
 4. Wielkości charakteryzujące atom pierwiastka.
 5. Izotopy. Promieniotwórczość.
 6. Elektrony w atomie.
 7. Elektrony w atomie.
 8. Elektrony w atomie.
 9. Układ okresowy pierwiastków.
 10. Układ okresowy pierwiastków.
 11. Układ okresowy pierwiastków jako encyklopedia wiedzy na ich temat.
 12. Układ okresowy pierwiastków jako encyklopedia wiedzy na ich temat.
 13. Powtórzenie wiadomości.
 14. Sprawdzian.

IV. Wiązania chemiczne (15 godz)

 1. Związki o budowie jonowej – powstawanie i właściwości.
 2. Związki o budowie jonowej – powstawanie i właściwości.
 3. Związki kowalencyjne – powstawanie i właściwości.
 4. Związki kowalencyjne – powstawanie i właściwości.
 5. Związki kowalencyjne – powstawanie i właściwości.
 6. Wartościowość pierwiastków w związku chemicznym.
 7. Wartościowość pierwiastków w związku chemicznym.
 8. Wartościowość pierwiastków w związku chemicznym.
 9. Wartościowość pierwiastków w związku chemicznym.
 10. Obliczenia chemiczne.
 11. Obliczenia chemiczne.
 12. Obliczenia chemiczne.
 13. Powtórzenie wiadomości.
 14. Sprawdzian.

V. Reakcje chemiczne (21 godz)

 1. Efekty towarzyszące reakcjom chemicznym.
 2. Symboliczny zapis przebiegu reakcji chemicznych.
 3. Symboliczny zapis przebiegu reakcji chemicznych.
 4. Symboliczny zapis przebiegu reakcji chemicznych.
 5. Symboliczny zapis przebiegu reakcji chemicznych.
 6. Symboliczny zapis przebiegu reakcji chemicznych.
 7. Typy reakcji chemicznych.
 8. Typy reakcji chemicznych.
 9. Obliczenia chemiczne. Prawo zachowania masy.
 10. Obliczenia chemiczne. Prawo zachowania masy.
 11. Obliczenia chemiczne. Prawo zachowania masy.
 12. Obliczenia chemiczne. Prawo zachowania masy.
 13. Powtórzenie wiadomości.
 14. Sprawdzian.
 15. Realizacja projektów.
 16. Realizacja projektów.
 17. Realizacja projektów.
 18. Realizacja projektów.
 19. Realizacja projektów.
 20. Realizacja projektów.
 21. Realizacja projektów.
 22. Realizacja projektów.

Tematy projektów

 • Rozwój poglądów na temat budowy materii na przestrzeni wieków.
 • Wkład Marii Skłodowskiej Curie w rozwój chemii.
 • Różnorodne formy układu okresowego.
 • Promieniotwórczość sztuczna i jej zastosowania.
 • Wybitni chemicy: Linus Pauling, Jan Czochralski, Zygmunt Wróblewski, Karol Olszewski, Jędrzej Śniadecki.

Podsumowanie

Wprowadzenie: 1 godz
Dział I: 2 godz
Dział II: 11 godz
Dział III: 14 godz
Dział IV: 15 godz
Dział V: 21 godz
Razem: 64 godz

Rozkład zajęć lekcyjnych z chemii – klasa III Liceum

Klasa III – poziom podstawowy

 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania w klasie I i kryteria oceniania. Zasady BHP na lekcjach chemii.

I. Podstawy obliczeń chemicznych ( dokończenie klasy I – 3 godz)

 1. Objętość molowa gazów. Warunki normalne.
 2. Równanie Clapeyrona.
 3. Obliczenia dla mieszanin niestechiometrycznych.

II. Węgiel i jego związki z wodorem – węglowodory (11 godz)

 1. Związki organiczne. Węgiel i jego związki. Odmiany alotropowe węgla.
 2. Szereg homologiczny alkanów – budowa, nazewnictwo, właściwości.
 3. Izomeria konstytucyjna w alkanach. (Dodatkowa godzina na zadania?)
 4. Szereg homologiczny alkenów – nazewnictwo i izomeria geometryczna.
 5. Otrzymywanie i właściwości alkenów.
 6. Alkiny – nazewnictwo, budowa i właściwości.
 7. Budowa i właściwości benzenu.
 8. Homologi i pochodne wielopierścieniowe benzenu.
 9. Reakcje benzenu i toluenu.
 10. Ćwiczenia utrwalające wiadomości o węglowodorach.
 11. Sprawdzian wiadomości.

III. Jedno- i wielofunkcyjne pochodne węglowodorów (15 godz)

 1. Nazewnictwo i otrzymywanie alkoholi jednowodorotlenowych.
 2. Reakcje alkoholi jednowodorotlenowych.
 3. Alkohole wielowodorotlenowe.
 4. Fenole – nazewnictwo, budowa, właściwości.
 5. Aceton i metanal jako przedstawiciele aldehydów i ketonów.
 6. Kwasy karboksylowe – nazewnictwo i właściwości.
 7. Estry – reakcje otrzymywania i ich właściwości.
 8. Tłuszcze jako rodzaj estrów. Zmydlanie tłuszczu – właściwości mydeł i detergentów.
 9. Sprawdzian wiadomości.
 10. Porównanie budowy glukozy i fruktozy.
 11. Dwucukry redukujące i nieredukujące.
 12. Polisacharydy – budowa i właściwości.
 13. Otrzymywanie i własności amin. (Kartkówka?)
 14. Budowa i właściwości aminokwasów.
 15. Struktura i właściwości białek.

Podsumowanie

Wprowadzenie: 1 godz
Dział I: 3 godz
Dział II: 11 godz
Dział III: 15 godz
Razem: 30 godz


Klasa III – poziom rozszerzony

 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania w klasie I i kryteria oceniania. Zasady BHP na lekcjach chemii.

I. Elektrochemia ( dokończenie klasy II – 8 godz)

 1. Reakcje metali z kwasami i roztworami soli.
 2. Korozja metali.
 3. Elektroliza stopionych soli.
 4. Elektroliza wodnych roztworów soli.
 5. Elektroliza wodnych roztworów kwasów, zasad i soli.
 6. Prawa elektrolizy Faradaya.
 7. Elektroliza – rozwiązywanie zadań.
 8. Sprawdzian wiadomości z elektrolizy.

II. Węgiel i jego związki z wodorem – węglowodory (19 godz)

 1. Węgiel i jego związki. Odmiany alotropowe węgla.
 2. Szereg homologiczny alkanów – budowa, nazewnictwo, właściwości.
 3. Izomeria konstytucyjna w alkanach.
 4. Nazewnictwo i właściwości fizyczne alkanów.
 5. Reakcje alkanów – substytucja i spalanie alkanów.
 6. Szereg homologiczny alkenów – nazewnictwo i izomeria geometryczna
 7. Otrzymywanie i właściwości alkenów.
 8. Reakcje addycji – reguła Markownikowa.
 9. Właściwości węglowodorów cyklicznych.
 10. Alkiny – nazewnictwo, budowa i właściwości.
 11. Budowa i właściwości benzenu.
 12. Homologi i pochodne wielopierścieniowe benzenu.
 13. Reakcje arenów. Substytucja elektrofilowa.
 14. Rola podstawników w reakcjach substytucji elektrofilowej.
 15. Przeróbka ropy naftowej i węgla kamiennego. (Dodatkowe prezentacje?)
 16. Obliczenia związane z wyznaczaniem wzoru związku na podstawie składu procentowego.
 17. Obliczenia związane z wyznaczaniem wzoru związku na podstawie stechiometrii reakcji.
 18. Ćwiczenia utrwalające wiadomości o węglowodorach.
 19. Sprawdzian wiadomości.

III. Jedno- i wielofunkcyjne pochodne węglowodorów (27 godz)

 1. Nazewnictwo i otrzymywanie alkoholi jednowodorotlenowych.
 2. Reakcje alkoholi jednowodorotlenowych.
 3. Alkohole wielowodorotlenowe.
 4. Fenole – nazewnictwo, budowa, właściwości.
 5. Porównanie właściwości alkoholi i fenoli.
 6. Nazewnictwo i otrzymywanie aldehydów i ketonów. (Dodatkowa godzina na zadania?)
 7. Porównanie właściwości aldehydów i ketonów.
 8. Kwasy karboksylowe – nazewnictwo i właściwości.
 9. Hydroksykwasy – główni przedstawiciele i ich zastosowanie.
 10. Estry – reakcje otrzymywania i ich właściwości.
 11. Tłuszcze jako rodzaj estrów.
 12. Zmydlanie tłuszczu – właściwości mydeł i detergentów.
 13. Ćwiczenia utrwalające wiadomości o jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów.
 14. Sprawdzian wiadomości.
 15. Izomeria optyczna.
 16. Porównanie budowy glukozy i fruktozy.
 17. Dwucukry redukujące i nieredukujące.
 18. Polisacharydy – budowa i właściwości.
 19. Aminy i amidy – budowa i właściwości.
 20. Sprawdzian wiadomości.
 21. Budowa i właściwości aminokwasów.
 22. Struktura i właściwości białek.
 23. Nukleozydy i nukleotydy.
 24. Budowa i rola ATP i NAD+.
 25. Kwasy nukleinowe.
 26. Ćwiczenia utrwalające wiadomości o wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorów.
 27. Sprawdzian wiadomości.

Podsumowanie

Lekcja wprowadzająca: 1 godz
Dział I: 8 godz
Dział II: 19 godz
Dział III: 27 godz
RAZEM: 55 godz

Uwaga: dodatkowe godziny przeznaczone zostaną na powtarzanie i utrwalanie materiału oraz rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych.

Rozkład zajęć lekcyjnych z chemii – klasa II Liceum

Klasa II – poziom podstawowy

 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania w klasie I i kryteria oceniania. Zasady BHP na lekcjach chemii.

I. Układ okresowy pierwiastków (4 godz)

 1. Zmiana właściwości pierwiastków w układzie okresowym.
 2. Porównanie właściwości litowców i fluorowców.
 3. Porównanie właściwości pierwiastków trzeciego okresu.
 4. Sprawdzian wiadomości z układu okresowego pierwiastków.

II. Roztwory, procesy równowagowe w roztworach (16 godz)

 1. Stężenia procentowe – rozwiązywanie zadań.
 2. Stężenie molowe – rozwiązywanie zadań.
 3. Roztwory nasycone i nienasycone. Rozcieńczanie i zatężanie roztworów.
 4. Rozpuszczalność.
 5. Rozpuszczalność – rozwiązywanie zadań.
 6. Podstawy kinetyki chemicznej. Czynniki wpływające na szybkość reakcji.
 7. Dysocjacja elektrolityczna kwasów – moc kwasów.
 8. Pisanie równań dysocjacji elektrolitycznej kwasów, zasad i soli.
 9. Stała dysocjacji jako przykład stałej równowagi reakcji.
 10. Skala pH jako miernik kwasowości i zasadowości roztworu.
 11. Sprawdzian wiadomości.
 12. Reakcje zobojętniania i strącania osadów jako przykłady reakcji jonowych.
 13. Teorie kwasowo – zasadowe.
 14. Hydroliza soli.
 15. Pisanie równań hydrolizy soli.
 16. Sprawdzian wiadomości.

III. Właściwości wybranych metali i niemetali (9 godz)

 1. Sód i jego związki.
 2. Wapń i jego związki.
 3. Glin i jego związki.
 4. Krzem i jego związki.
 5. Siarka i jej związki.
 6. Chlor i jego związki.
 7. Powietrze jako mieszanina gazów.
 8. Powtórzenie wiadomości.
 9. Sprawdzian wiadomości z działu: „Właściwości wybranych metali i niemetali”.

IV. Podstawy obliczeń chemicznych (6 godz)

 1. Objętość molowa gazów. Prawo Avogadro. Równanie Clapeyrona.
 2. Obliczenia stechiometryczne.
 3. Obliczenia stechiometryczne.
 4. Obliczenia dla mieszanin niestechiometrycznych.
 5. Obliczenia chemiczne dla reakcji w roztworach wodnych.
 6. Sprawdzian wiadomości z obliczeń chemicznych.

Podsumowanie

Lekcja wprowadzająca: 1 godz
Dział I: 4 godz
Dział II: 16 godz
Dział III: 9 godz
Dział IV: 6 godz
RAZEM: 36 godz


Klasa II – poziom rozszerzony

 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania w klasie I i kryteria oceniania. Zasady BHP na lekcjach chemii.

I. Budowa atomu i cząsteczki (10 godz)

 1. Wiązania chemiczne – utrwalenie wiadomości i uzupełnienie ich.
 2. Wiązania chemiczne – utrwalenie wiadomości i uzupełnienie ich.
 3. Wiązania chemiczne – utrwalenie wiadomości i uzupełnienie ich.
 4. Ćwiczenia w pisaniu wzorów elektronowych cząsteczek i jonów.
 5. Hybrydyzacja orbitali – określenie kształtu cząsteczek.
 6. Metoda VSEPR.
 7. Metoda VSEPR.
 8. Polarność cząsteczek – pojęcie momentu dipolowego wiązania i cząsteczki.
 9. Alotropia pierwiastków.
 10. Sprawdzian wiadomości z działu: „Budowa atomu i cząsteczki”.

II. Procesy równowagowe w roztworach (11 godz)

 1. Kinetyka chemiczna. Czynniki wpływające na szybkość reakcji.
 2. Reakcje I i II rzędu. Cząsteczkowość reakcji.
 3. Reakcje egzo i endoenergetyczne.
 4. Obliczenia termochemiczne. Prawo Hessa.
 5. Obliczenia termochemiczne. Prawo Hessa.
 6. Równowaga reakcji odwracalnych.
 7. Obliczenia związane ze stałą równowagi reakcji.
 8. Reguła przekory.
 9. Reguła przekory – zadania.
 10. Podsumowanie wiadomości z działu: procesy równowagowe w roztworach. Ekologiczne aspekty procesów jonowych.
 11. Sprawdzian wiadomości z działu: „Procesy równowagowe w roztworach”.

III. Procesy zachodzące z wymianą elektronów (25 godz)

 1. Bilansowanie jonowych równań redoks.
 2. Uzgadnianie współczynników reakcji redoks za pomocą bilansu elektronowego i materiałowego.
 3. Bilansowanie jonowych równań redoks.
 4. Typowe reakcje redoks – utleniacze i reduktory.
 5. Utleniające właściwości związków manganu.
 6. Utleniające właściwości związków chromu.
 7. Sprawdzian wiadomości z działu: „Procesy zachodzące z wymianą elektronów”.
 8. Ogniwo Daniella, Volty i Leclanchego.
 9. Ogniwo Daniella, Volty i Leclanchego.
 10. Siła elektromotoryczna ogniwa.
 11. Równanie Nernsta.
 12. Różne rodzaje ogniw.
 13. Reakcje metali z kwasami i roztworami soli.
 14. Reakcje metali z kwasami i roztworami soli.
 15. Korozja metali.
 16. Sprawdzian wiadomości z ogniw elektrochemicznych.
 17. Elektroliza stopionych soli.
 18. Elektroliza wodnych roztworów soli.
 19. Elektroliza wodnych roztworów kwasów, zasad i soli.
 20. Prawo elektrolizy Faradaya.
 21. Elektroliza – rozwiązywanie zadań.
 22. Elektroliza – rozwiązywanie zadań.
 23. Wykorzystanie procesów elektrochemicznych w przemyśle.
 24. Powtórzenie wiadomości z elektrochemii.
 25. Sprawdzian wiadomości z elektrolizy.

Podsumowanie

Lekcja wprowadzająca: 1 godz
Dział I: 10 godz
Dział II: 11 godz
Dział III: 25 godz
RAZEM: 47 godz

Uwaga: dodatkowe godziny przeznaczone zostaną na powtarzanie i utrwalanie materiału oraz rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych.

Rozkład zajęć lekcyjnych z chemii – klasa I Liceum

Klasa I – poziom podstawowy

 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania w klasie I i kryteria oceniania. Zasady BHP na lekcjach chemii.

I. Budowa atomu i cząsteczki (17 godz)

 1. Ewaluacja na wejściu.
 2. Współczesny uproszczony model atomu.
 3. Liczba atomowa i liczba masowa jako informacja o budowie atomu. Izotopy.
 4. Naturalne przemiany promieniotwórcze.
 5. Promieniotwórczość naturalna. Czas połowicznego rozpadu promieniotwórczego – rozwiązywanie zadań.
 6. Izotopy i ich zastosowanie.
 7. Falowo-korpuskularna natura elektronu. Chemia kwantowa.
 8. Stany kwantowe – ćwiczenia.
 9. Konfiguracja elektronowa pierwiastków.
 10. Konfiguracja elektronowa pierwiastków – rozwiązywanie zadań.
 11. Sprawdzian wiadomości z budowy atomu i cząsteczki.
 12. Budowa układu okresowego.
 13. Elektroujemność pierwiastków. Charakterystyka wiązania jonowego.
 14. Wiązanie kowalencyjne i kowalencyjne spolaryzowane.
 15. Wiązania chemiczne – ćwiczenia. Wzory kropkowe i kreskowe związków chemicznych.
 16. Charakterystyka wiązania metalicznego, wodorowego oraz sił Van der Wallsa.
 17. Sprawdzian wiedzy o wiązaniach chemicznych.

II. Procesy zachodzące z wymianą elektronów (6 godz)

 1. Stopnie utlenienia pierwiastków.
 2. Stopnie utlenienia pierwiastków – ćwiczenia.
 3. Reakcje utleniania i redukcji.
 4. Procesy redoks – bilans elektronowy i materiałowy.
 5. Reakcje redoks – ćwiczenia.
 6. Sprawdzian wiadomości z reakcji redoks.

III. Mol i molowa interpretacja przemian chemicznych (5 godz)

 1. Wprowadzenie pojęcia mola. Masa atomowa a cząsteczkowa.
 2. Molowa interpretacja przemian chemicznych.
 3. Objętość molowa gazów – prawo Avogadro.
 4. Prawo Avogadro – zadania.
 5. Sprawdzian wiadomości z działu: „Mol i molowa interpretacja przemian chemicznych”.

IV. Stężenia roztworów (7 godz)

 1. Stężenie procentowe – zadania.
 2. Stężenie molowe – zadania.
 3. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów.
 4. Reguła mieszania roztworów.
 5. Obliczenia dla mieszanin niestechiometrycznych.
 6. Powtórzenie wiadomości o stężeniach.
 7. Sprawdzian wiadomości z działu: „Stężenia roztworów”.

Podsumowanie

Lekcja wprowadzająca: 1 godz
Dział I: 17 godz
Dział II: 6 godz
Dział III: 5 godz
Dział IV: 7 godz
RAZEM: 36 godz

Uwaga: dodatkowe godziny przeznaczone zostaną na powtarzanie i utrwalanie materiału oraz rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych.


Klasa I – poziom rozszerzony

 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania w klasie I i kryteria oceniania. Zasady BHP na lekcjach chemii.

I. Systematyka związków nieorganicznych i ich właściwości (21 godz)

 1. Związek chemiczny a mieszanina. Metody rozdzielania mieszanin.
 2. Tlenki – budowa, otrzymywanie, właściwości.
 3. Podział tlenków.
 4. Tlenki amfoteryczne.
 5. Tlenki – rozwiązywanie zadań.
 6. Kwasy – budowa, podział, nazewnictwo.
 7. Otrzymywanie i właściwości chemiczne kwasów.
 8. Kwasy – rozwiązywanie zadań.
 9. Wodorotlenki – nazewnictwo, budowa, otrzymywanie.
 10. Podział i właściwości chemiczne wodorotlenków.
 11. Wodorotlenki – rozwiązywanie zadań.
 12. Sprawdzian wiadomości z tlenków, kwasów i wodorotlenków.
 13. Sole – budowa i nazewnictwo.
 14. Wodorosole i hydroksosole.
 15. Sposoby otrzymywania soli.
 16. Sole – rozwiązywanie zadań.
 17. Sole – rozwiązywanie zadań.
 18. Sole w doświadczeniach chemicznych.
 19. Sprawdzian wiadomości z działu: „Sole”

II. Mol i molowa interpretacja równań chemicznych (11 godz)

 1. Prawo zachowania masy. Prawo stałości składu.
 2. Prawo stałości składu – rozwiązywania zadań.
 3. Mol i masa molowa.
 4. Obliczenia molowe – rozwiązywanie zadań.
 5. Prawo Avogadro – rozwiązywanie zadań.
 6. Prawo Gay-Lussaca.
 7. Ustalanie wzorów związków chemicznych na podstawie stosunku wagowego i ilościowego.
 8. Równanie Clapeyrona.
 9. Równanie Clapeyrona w zadaniach.
 10. Sprawdzian wiedzy z działu: „Mol i molowa interpretacja równań chemicznych”

III. Budowa atomu (13 godz)

 1. Budowa atomu – rozwiązywanie zadań.
 2. Liczba atomowa i liczba masowa – zadania.
 3. Obliczanie średniej masy mieszaniny izotopów.
 4. Promieniotwórczość naturalna – rozwiązywanie zadań.
 5. Promieniotwórczość sztuczna.
 6. Promieniotwórczość – rozwiązywanie zadań.
 7. Energetyka jądrowa.
 8. Liczby kwantowa. Orbitale atomowe.
 9. Kolejność zapełniania powłok. Reguła Hunda. Zakaz Pauliego.
 10. Konfiguracja elektronowa pierwiastków grup głównych i pobocznych.
 11. Zmiana właściwości pierwiastków w układzie okresowym.
 12. Sprawdzian wiadomości z działu: „Budowa atomu”

IV. Stężenia roztworów (16 godz)

 1. Stężenie procentowe i stężenie molowe – rozwiązywanie zadań.
 2. Przeliczanie stężeń.
 3. Przeliczanie stężeń – rozwiązywanie zadań.
 4. Rozpuszczalność.
 5. Rozpuszczalność – rozwiązywanie zadań.
 6. Iloczyn rozpuszczalności.
 7. Wydajność reakcji.
 8. Wydajność reakcji – rozwiązywanie zadań.
 9. Obliczenia dla mieszanin niestechiometrycznych.
 10. Obliczenia dla mieszanin niestechiometrycznych.
 11. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów.
 12. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów – rozwiązywanie zadań.
 13. Przygotowanie roztworów o określonym stężeniu.
 14. Przygotowanie roztworów o określonym stężeniu – rozwiązywanie zadań.
 15. Sprawdzian wiadomości z działu: „ Stężenia roztworów”.

Podsumowanie

Lekcja wprowadzająca: 1 godz
Dział I: 21 godz
Dział II: 11 godz
Dział III: 13 godz
Dział IV: 16 godz
RAZEM: 61 godz

Nowe podręczniki do chemii 2012 – szkoły ponadgimnazjalne

Do września już nie daleko, a ja się nadal czuję jakbym była na plaży… Ile ziarenek piasku tyle wydawnictw i tym samym tyle różnych podręczników. Mowa tutaj oczywiście o podręcznikach do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych, które w tym roku szkolnym uczyć się będą według nowej podstawy programowej. Więc rzeczywiście gra jest warta świeczki. Wydawnictwa biją się o klientów wymyślając różne promocje, dodatki czy gratisy, które mają za zadanie zachęcić nauczycieli do wyboru właśnie ich podręcznika.

Te wszystkie dodatki są ważne, ale nie mogą zadecydować o wyborze podręcznika, z którego to właśnie w większości będą korzystać uczniowie.

Wybór podręcznika do chemii

Dokonaliśmy porównania niektórych podręczników. W porównaniu tym braliśmy pod uwagę różne aspekty – począwszy od szaty graficznej, a skończywszy na dokładności przedstawionych tematów.

Według naszej opinii wygrywa podręcznik „To jest chemia” wydawnictwa Nowa Era. A dlaczego? Ciekawa treść, dostępna i zrozumiała dla młodzieży, bez zbędnych górnolotnych sformułowań. Mnóstwo zdjęć, schematów, wykresów, tabel i co najważniejsze bardzo dużo omówionych doświadczeń.

Rewelacyjne jest nawet samo opracowanie tematów. Cała treść podzielona jest na punkty, a następnie każdy z tych punktów jest po kolei omawiany. Uczniowie bardzo lubią książki opracowane w taki sposób. Każdy temat zakończony jest dodatkowymi zadaniami. Wytłuszczone są najważniejsze pojęcia – bardzo łatwo je znaleźć w tekście. A pod koniec każdego działu znajduje się podsumowanie i bardzo przydatna (w ramach powtórzenia przed sprawdzianem) część „Sprawdź, czy potrafisz”.

Kolejny ciekawie opracowany podręcznik to „Po prostu chemia” wydawnictwa WSiP. Tutaj kolejność omawianych tematów jest inna niż w poprzedniej książce. Autorzy poświęcają pierwsze strony na dokładne przypomnienie sprzętów laboratoryjnych i szkła laboratoryjnego oraz czynności wykonywanych w laboratorium. Przypominają również podstawowe obliczenia chemiczne. W podręczniku tym znajdziemy bardzo ciekawe zdjęcia, tabele, schematy i liczne doświadczenia. Tematy też są opracowane w dostępny dla młodzieży sposób. Szata graficzna nie nuży oka. Natomiast strony przeznaczone do podsumowania i sprawdzenia wiadomości z danego tematu nie są opracowane w sposób zadowalający, tzn. nie przykuwają uwagi uczniów, ani w żaden sposób nie zachęcają ich, żeby skorzystali z proponowanych zadań. Mimo, że moim zdaniem zadania te są ciekawe, bo w większości są to doświadczenia, które można zrobić w domu.

Następnie dość fajną pozycją jest „Ciekawi Świata”. Podręcznik przygotowany przez wydawnictwo Operon. Dużo ciekawych zdjęć, ale znacznie mniej przedstawionych doświadczeń. Niektóre tematy są opracowane pobieżnie, inne zaś za szczegółowo. Ogólnie rzecz ujmując, jak się czyta dany temat ma się wrażenie, że wszystkie wiadomości zlewają się ze sobą, mimo, że autorzy przygotowywali dany temat także według punktów. Szata graficzna sprawia, że bardzo szybko męczy się oko.

Współczesna chemia – podręcznik prowadzący w przyszłość

Oczywiście najlepszymi recenzentami będą sami uczniowie i to czas pokaże, z którego podręcznika jest się młodzieży najłatwiej uczyć, a jednocześnie nauczycielom najlepiej wykładać przedmiot.

Dla naszych uczniów wybraliśmy podręcznik „To jest chemia” wydawnictwa Nowa Era, który powinien zachęcić uczniów do sięgania po wiedzę z zakresu chemii.

Hydroliza soli

Doświadczenie 1.

Przygotowano: 3 probówki z wodą, NaCl, NH4NO3, NaCO3, bagietki, papierek lakmusowy.

Do probówki nr 1 dodano NaCl i dokładnie wymieszano. Do probówki nr 2 dodano NH4NO3 i dokładnie wymieszano. Do probówki nr 3 dodano NaCO3 i dokładnie wymieszano . Następnie krople każdego roztworu naniesiono na papierek lakmusowy.

Związek chemiczny a mieszanina. Metody rozdzielania mieszanin.

a) Reakcja chemiczna a zjawisko fizyczne.

Reakcja chemiczna – przemiana, w której powstają nowe substancje o innych właściwościach fizycznych i chemicznych niż substancja wyjściowa.

Zjawisko fizyczne – jest to przemiana w wyniku której zmienia się kształt, forma, stan skupienia substancji.

Układ okresowy pierwiastków

 1. Odkrycie układu okresowego.

Układ okresowy odkrył w 1869 roku rosyjski uczony Dymitr Mendelejew. Na jego część układ okresowy nazwano TABLICĄ MENDELEJEWA.

 1. Budowa układu okresowego.